Doc. dr Ana Gavrovska | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Doc. dr Ana Gavrovska

Doc. dr Ana Gavrovska

E-mail: anaga777@etf.rs
Telefon:
Soba: Paviljon za Telekomunikacije (P2-3)
Konsultacije: Po dogovoru

Biografija

Ana M. Gavrovska je rođena u Beogradu 7.11.1983. godine, opština Savski venac. Završila je Osnovnu školu “Starina Novak” i Matematičku gimnaziju u Beogradu kao nosilac Vukovih diploma. Diplomirala je 2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku Elektronika, telekomunikacije i automatika, smer Telekomunikacije, prosečna ocena 9.33. Završila je doktorske studije  na modulu Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine (prosečna ocena 10.00). Bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, angažovana na realizaciji i programu istraživanja na projekatima Univerziteta u Beogradu. Bila je angažovana kao izvršilac i član komisija u oblasti digitalne forenzike video materijala od strane Elektrotehničkog fakulteta. Kao student doktorskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu bila je angažovana u koncipiranju i realizaciji laboratorijskih vežbi. Stekla je zvanje istraživača saradnika, a nakon toga i asistenta. Angažovana je u oblasti telekomunikacionih, televizijskih, video, multimedijalnih i sistema za obradu slike. Pristupno predavanje pod temom ,,Pravci razvoja savremenih video tehnologija” održala je 2016. godine, a nakon toga je i izabrana na mesto docenta na Katedri za telekomunikacije.

Član međunarodnog udruženja elektro- i elektronskih inženjera, IEEE, od 2006. godine (kao i nekoliko IEEE društava: Communication, Computational Intelligence, Signal Processing, Circuits and Systems, Women in Engineering, …). Od 2016. godine potpredsednik (Chapter Vice-Chair) u rukovodstvu CAS-SP Chapter-a IEEE Sekcije Srbije i Crne Gore. Član Društva za telekomunikacije i ETRAN-a. Član IPTM (Image Processing, Multimedia and Telemedicine) laboratorije.

Član je organizacionog odbora međunarodnih konferencija NEUREL od 2008. godine.

Recenzent je radova na međunarodnim i domaćim konferencijama u zemlji i inostranstvu (TELFOR, NEUREL, ETRAN, IcEtran, EUROCON, EUSIPCO – Europian Signal Processing). Recenzent je u domaćim i međunarodnim časopisima (Telfor Journal, Tehnika-Elektrotehnika, Electronics Journal) i međunarodnim časopisima sa SCI liste (Journal of Intelligent Systems, Measurement Journal, IEEE Signal Processing Letters,  Entropy: international and interdisciplinary journal of entropy and information studies, IET Signal Processing, Complexity Journal, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Journal of Circuits, Systems and Computers, …).

Usavršavala se kroz brojne kurseve za oblasti i projekte na kojima je radila. Prošla je obuku i položila konačan ispit za dobijanje IEEE sertifikata za instrumentaciju i merenje (IEEE International Measurement University). U saradnji sa kompanijom RT-RK i Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu imala priliku da se upozna sa tehnikama programske podrške u televiziji i obradi slike. U saradnji sa više televizijskih kuća, posebno RTS-om (Radio-Televizija Srbije), učestvovala u upoznavanju studenata sa radom i tehnikama TV centara. Učestvovala u organizaciji studentskih praksi i usavršavanju studenata u oblastima video, multimedijalnih i televizijskih sistema i tehnologija. Usavršavala je svoje sposobnosti kroz Cisco i različite kurseve za upotrebu i razvoj softverskih alata. Neki od kurseva i škola/radionica na kojima se usavršavala su:

 • Internacionalna letnja škola MUMIA Training School, Olimpijada, Halkidiki, Grčka, u oblasti pretraživanja i indeksiranja tekstualnih, audio i video informacija, 2012. (u okviru projekta COST Action IC1002 “Multilingual and multifaceted interactive information access (MUMIA)”). Organizator i rukovodilac škole prof. dr Michail Salampasis, Laboratorija inteligentnih sistema, ATEI – Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grčka.
 • Internacionalna HDRi Training School, Ren, Bretanja, Francuska, u oblasti poboljšanja dinamičkog opsega u obradi slike, 2012. (u okviru projekta COST Action IC1005 “HDRi: High Dinamic Range Imaging (Digital capture, storage, transmission and display of real-world lighting)”). Organizator i rukovodilac škole prof. dr Alan Chalmers, University of Warwick, Velika Britanija
 • Internacionalna škola IEEE International Measurement University 2011. u Trentu, Italija, u organizaciji IEEE Instrumentation & Measurement Society. Rukovodioci škole: prof. dr Alessandro Ferrero, redovni profesor Politehničkog fakulteta Univerziteta u Milanu, prof. dr Dario Petri, Univerzitet u Trentu, Italija.
 • Letnja škola kompanije Huawei 2010. Obilazak Huawei izložbenih prostora i upoznavanje sa radom logističkih centara Huawei kompanije: Shenzhen, Shanghai, Hangzhou, Hong Kong.

Učestvovala u organizaciji i sastanku Upravnog odbora (Management Committee) i radnih grupa projekta ActionCOST IC1002 u Beogradu, 2012. godine. Predsedavajući je na sesijama iz oblasti video tehnologija, obrade slike i multimedije (TELFOR, od 2010. godine i NEUREL od 2014. godine). Učestvuje u organizaciji međunarodnih konferencija NEUREL od 2008. godine.

Dobitnik je više istaknutih nagrada i priznanja, među kojima su:

 • nagrada “Ilija Stojanović ” za najbolji naučni rad na TELFOR-u 2009. godine,
 • nagrada za najbolji rad mladog autora u sekciji električnih kola na konferenciji ETRAN 2008. godine,
 • nagrada za najbolji rad na konferenciji NEUREL 2010 od strane fonda “Mirko Milić”,
 • nagrada za najbolji rad na konferenciji TELSIKS 2011 od strane fonda “Mirko Milić”,
 • nagrada na konferenciji RadExpo2012 Virtual Conference, kao član AuntMinnie organizacije (promovisanje novih tehnologija u obradi medicinske slike),
 • posebno priznanje za kvalitet rada na 23. Festivalu informatičkih dostignuća INFOFEST 2016. godine u Budvi, itd.

Autor je i koautor preko 100 publikacija, od toga 6 radova u istaknutim međunarodnim časopisima sa SCI liste. Radovi su citirani preko 40 puta (bez autorskih i koautorskih citata), od toga preko 10 puta u časopisima sa SCI liste (prema podacima iz baze Scopus odziv na radove obuhvata preko 20 citata).

Bila je veći broj puta mentor i član komisija završnih radova (diplomskih, master, doktorskih radova).

Naučna i stručna interesovanja A. Gavrovske uključuju: linearne i nelinearne metode za analizu signala, multimedijalne, televizijske, video i telemedicinske sisteme, video servise, digitalnu obradu signala i slike, video tehnologije, telekomunikacije. Lična interesovanja uključuju: putovanja, muziku, fotografiju, vajarstvo i slikarstvo.

Publikacije

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima:

 • A. Pavlović,  N. Glišović,  A. Gavrovska,  I. Reljin, „Copy-move forgery detection based on multifractals,“ Multimedia Tools and Applications -  MTAP,  Springer US, 2019. pp. 1-24. Print ISSN:1380-7501, Online ISSN:1573-7721, https://doi.org/10.1007/s11042-019-7277-1.IF(2019)=2.313, M22
 • G. Zajić, A. Gavrovska, I. Reljin and B. Reljin, „A video hard cut detection using multifractal features,“ Multimedia Tools and Applications -  MTAP, Springer US, 2018. pp. 1-20. Print ISSN:1380-7501, Online ISSN:1573-7721, https://doi.org/10.1007/s11042-018-6420-8.  IF(2018) =2.101, M22
 • A. Gavrovska, G. Zajic, V. Bogdanovic, I. Reljin and B. Reljin, „Identification of S1 and S2 Heart Sound Patterns based on Fractal Theory and Shape Context“, Complexity, The Wiley Hindawi Partnership, John Wiley & Sons, Hindawi, Volume 2017, Article ID 1580414, 9 pages, ISSN: 1076-2787 (Print), ISSN: 1099-0526 (Online),doi: 10.1155/8503, https://doi.org/10.1155/2017/1580414), IF(2017)=1.829, M22
 • A. Gavrovska, G. Zajic, V. Bogdanovic, I. Reljin, B. Reljin, „Paediatric heart sound signal analysis towards classification using multifractal spectrum,“ Physiological Measurement, IOP Publishing, 9, 37, pp. 1556-1572, Bristol, UK, 2016. (Print ISSN: 0967-3334, Online ISSN:1361-6579, doi: 10.1088/0967-3334/37/9/1556), IF(2016): 2.058, M22
 • A. Gavrovska, V. Bogdanovic, I. Reljin, B. Reljin, “Automatic Heart Sound Detection in Pediatric Patients without Electrocardiogram Reference via Pseudo-Affine Wigner-Ville Distribution and Haar Wavelet Lifting,” Computer Methods and Programs in Biomedicine 113(2) (2014), pp. 515-528, Elsevier, February 2014, (ISSN: 0169-2607, doi: 10.1016/j.cmpb.2013.11.018), IF(2014): 1.897, M21
 • A. Gavrovska, G. Zajić, I. Reljin, B. Reljin, “Classification of Prolapsed Mitral Valve versus Healthy Heart from Phonocardiograms by Multifractal Analysis,” Computational and Mathematical Methods in Medicine, vol. 2013, Article ID 376152, pp. 1-10, 2013. (Print ISSN:1748-670X, Online: 1748-6718, doi:10.1155/2013/376152), IF(2013):1.018, M23

Radovi objavljeni u domaćim časopisima:

 • M. Milivojević, D. Dujković, A. Gavrovska, „Video Coding and Constant Quality Evaluation Using 4k aomenc-AV1 and rav1e-AV1 Formats“, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING (SJEE), Vol. 18, No. 2, pp. 139-154, June, 2021. UDC: 621.397:004.9,  eISSN 2217-7183, pISSN 1451-4869. DOI: https://doi.org/10.2298/SJEE2102139M, http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_18-2/, M52
 • M. Đorđević, M. Milivojević, A. Gavrovska, „Video Production and SIFT-based Analysis,“ Telfor Journal, vol. 12, no. 1, pp 22-27, 2020. doi: 10.5937/telfor2001022Q (ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online)), http://journal.telfor.rs/, M52
 • A. Gavrovska, I. Reljin, A. Samčović, M. Milivojević, G. Zajić, V. Starovoitov, „High Dynamic Range Mapping for Synthetic Aperture Radar Images,“ Telfor Journal, Vol. 10, No. 1, 2018. pp. 56-61. ISSN, 1821-3251 (Print); eISSN, 2334-9905 (Online), doi:10.5937/telfor1801056G. http://journal.telfor.rs, M53
 • D. R, Marković, A. M. Gavrovska, I. S. Reljin, “4K Video Traffic Prediction using Seasonal Autoregressive Modeling“, Telfor Journal, Telecommunications Society, Belgrade, Vol. 9 No. 1 (2017), pages: 8-13, (ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online), JBR IF5: 0.526, doi: 10.5937/telfor1701008M), http://journal.telfor.rs, M52
 • G. J. Zajić, M. D. Vesić, A. M. Gavrovska, I. S. Reljin, „Animation Content in Frame Analysis“, Telfor Journal, Vol. 8, No. 2 (2016), pages: 110-114,. (ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online), JBR IF5: 0.526, doi:10.5937/telfor1602110Z),http://journal.telfor.rs, M52
 • M. Slavković-Ilić, A. Gavrovska, M. Milivojević, I. Reljin, B. Reljin, “Breast Region Segmentation and Pectoral Muscle Removal in Mammograms,” Telfor Journal, Vol. 8, No. 1, pp. 50-55, 2016.(ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online), JBR IF5: 0.526, doi:10.5937/telfor1601050S),PK52, M52
 • V. Bogdanović, I. Božić, A. Gavrovska, V. Stojić, V. Jakovljević, “Phonocardiography-based mitral valve prolapse detection using an artificial neural network,” Methodology article, Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 2013; 14 (3): 113-120. (BIČ IF5 0.320, ISSN 1820-8665; doi: 10.5937/sjecr14-4436), PK52, M52
 • D. M. Dujković, S. Dedić Nešić, L. Grubišić, A. Gavrovska, I. Reljin, “High-quality Crystal Filter – Design and Realization,” Telfor Journal, Vol. 5, No. 2, pp. 118-122, 2013. (ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online)), M53
 • A. Gavrovska, M. Paskaš, V. Kovačević, I. Reljin, “Renal DMSA Scan Morphology Analysis using Undecimated Wavelet Transform and Isocontours,” the International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems (IJRIS scientific journal) vol. 5, no. 1, pp. 12-21, 2013. (doi: 10.1504/IJRIS.2013.055123),M52
 • A. M. Gavrovska, M. P. Paskaš, and I. S. Reljin, “Wavelet Denoising within the Lifting Scheme Framework,” Telfor Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 101-106, 2012. (ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online)), M53 
 • M. Paskaš, A. Gavrovska, D. Jevtić, M. Slavković, D. Dujković, I. Reljin, B. Reljin, “Segmentacija ehokardiograma korišćenjem aktivnih kontura sa predobradom,” MD medical review, Vol. 3, No. 2, pp. 205-207, Jun 2011. (ISSN 1821-1585, UDK:616-073), M53
 • A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin, D. Jevtić, D. Dujković, B. Reljin, “Review of Selected Techniques for Cardiosignal Analysis,” MD medical review, Vol. 2, No. 4, pp. 341-347, December 2010., re-printed (as Supplement) in April 2011. (ISSN 1821-1585, UDK:616.12-073), M53
 • A. M. Gavrovska, M. P. Paskaš, I. S. Reljin,“Determination of Morphologically Characteristic PCG Segments from Spectrogram Image,” Telfor Journal,Vol. 2, No. 2, pp. 74-77, 2010. (ISSN 1821-3251 (Print Issue), ISSN 2334-9905 (Online)), M53

Radovi prezentovani na međunarodnim konferencijama:

 • A. Gavrovska, M. S. Milivojević, and G. Zajic, „Analysis of SVT-AV1 format for 4k video delivery,“ 28th Telecommunications forum TELFOR 2020. Serbia, Belgrade, November 24-25, 2020. ISBN: 978-0-7381-4243-2/20 M33. https://www.telfor.rs/
 • M. S. Milivojević, and A. Gavrovska, „Long Short-Term Memory Forecasting for COVID19 Data,“ 28th Telecommunications forum TELFOR 2020. Serbia, Belgrade, November 24-25, 2020. ISBN: 978-0-7381-4243-2/20 M33. https://www.telfor.rs/
 • T. Komazec, and A. Gavrovska, „Photo matching using skin color histogram without and with Instagram-like modifications,“ 28th Telecommunications forum TELFOR 2020. Serbia, Belgrade, November 24-25, 2020. ISBN: 978-0-7381-4243-2/20 M33. https://www.telfor.rs/
 • J. Marašević, and A. Gavrovska, „Virtual Reality and WebRTC implementation for Web educational application development,“ 28th Telecommunications forum TELFOR 2020. Serbia, Belgrade, November 24-25, 2020. ISBN: 978-0-7381-4243-2/20 M33. https://www.telfor.rs/
 • M. Milivojevic, D. Dujkovic, A. Gavrovska, „Constant quality mode 4k video comparison using AV1 reference tool,“ 7th International conference on electrical, electronic and computing engineering - IcETRAN20, EKI1.3, September 28-29, Belgrade, 2020. ISBN 978-86-7466-852-8, M33. http://etran.etf.rs/index_e.html
 • K. Popović, A, Gavrovska, „Distance metric comparison for people monitoring across multi-camera views using ternary encoding,“  7th International conference on electrical, electronic and computing engineering - IcETRAN20, EKI1.2, September 28-29, Belgrade, 2020. ISBN 978-86-7466-852-8, M33. http://etran.etf.rs/index_e.html
 • L. Kašca, A. Gavrovska, „Binary Mask based Crowd Counting analysis using Multi-Column Convolutional Neural Network,“  7th International conference on electrical, electronic and computing engineering – IcETRAN20, EKI1.1, September 28-29, Belgrade, 2020. ISBN 978-86-7466-852-8, M33. http://etran.etf.rs/index_e.html
 • G. Zajić, K. Popović, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin, „Video-based Assistance for Autonomous Driving,“ Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC), IEEE, Novi Sad, Serbia, pp. 151-154, May 26-27, 2020. (Electronic ISBN: 978-1-7281-8259-9, Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-7281-8260-5; doi: 10.1109/ZINC50678.2020.9161771), M33
 • M. Đorđević, M. Milivojević, A. Gavrovska, „DeepFake Video Analysis using SIFT  Features,“ 27th Telecommunications Forum TELFOR 2019, Belgrade, Serbia, November, 26-27, 2019, pp. 503-506. ISBN: 978-1-7281-4789-5. IEEE Part Number: CFP1998P-CDR, M33
 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin and B. Reljin, „Using Optical IoT Sensing for Detrended Fluctuation Analysis of Skin Blood Pulsation during Visual Stimulation Task,“ 27th Telecommunications Forum TELFOR 2019, Belgrade, Serbia, November, 26-27, 2019, pp. 507-510. ISBN: 978-1-7281-4789-5. IEEE Part Number: CFP1998P-CDR, M33
 • K. Popović, A. Gavrovska and I. Reljin, „DASH video user interface based on GPU background subtraction and OpenCL C++ framework,“ 6th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcEtran 2019, pp. EKI2.4-1-5 (pp. 391-395), Silver Lake, Serbia, June 3 – 6, 2019. (ISBN 978-86-7466-785-9) M33. http://etran.etf.rs/index_e.html
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin and B. Reljin, „Healthcare IoT Monitoring using Photoplethysmography,“ 6th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcEtran 2019, pp. EKI2.3-1-5 (pp. 386-390), Silver Lake, Serbia, June 3 – 6, 2019. ISBN 978-86-7466-785-9, M33. http://etran.etf.rs/index_e.html
 • A. M. Gavrovska, G. J. Zajić, M. S. Milivojević, I. S. Reljin, „Machine-learning based Blind Visual Quality Assessment with Content-aware Data Partitioning,“ 14th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering  (NEUREL) 2018,. 20-21. November, Belgrade, Serbia, pp. 1-5.  (IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5386-6974-7; CD-ROM ISBN: 978-1-5386-6973-0; Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-5386-6975-4), doi: 10.1109/NEUREL.2018.8587018, http://neurel.etf.rs, M33
 • A. Pavlović, A. Gavrovska, Nataša Milosavljević, „The Skyline Image Segmentation using Color and Detail Clustering,“ 14th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering  (NEUREL) 2018, 20-21 November, Belgrade, Serbia, pp. 1-5. (IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5386-6974-7; CD-ROM ISBN: 978-1-5386-6973-0; Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-5386-6975-4), doi: 10.1109/NEUREL.2018.8586988, http://neurel.etf.rs/, M33
 • M. S. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin, „Biometric Clustering of ECG using Wave Peaks,“ 14th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering  (NEUREL) 2018, 20-21 November, Belgrade, Serbia, pp. 1-4.  (IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5386-6974-7; CD-ROM ISBN: 978-1-5386-6973-0; Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-5386-6975-4), doi: 10.1109/NEUREL.2018.8587016, http://neurel.etf.rs, M33
 • N. M. Slavkovic, G. Zajic, A. Gavrovska, I. S. Reljin, B. D. Reljin, M. Bjelica, „Integrating Mobile Vehicle Sensor Diagnostic Procedures into the Intelligent Transportation Network,“ 14th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering  (NEUREL) 2018, 20-21 November, Belgrade, Serbia, pp. 1-5. (IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5386-6974-7; CD-ROM ISBN: 978-1-5386-6973-0; Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-5386-6975-4),  doi10.1109/NEUREL.2018.8586998, http://neurel.etf.rs, M33
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, M. Paskaš and I. Reljin, „An Example of Vital Signal Fractal Analysis for E-health Applications,“   5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcEtran 2018, pp. EKI2.6-1-5 (pp. 822-826), Palić, Serbia, June 11 – 14, 2018. (ISBN 978-86-7466-752-1) M33 http://etran.etf.rs/index_e.html
 • M. Vesić, G. Zajić, N. Kojić and A. Gavrovska, „Web Visual Search Using Re-ranking Method and Neural Network Machine Learning,“ 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcEtran 2018, pp. EKI2.5-1-5 (pp. 817-821), Palić, Serbia, June 11–14, 2018. (ISBN 978-86-7466-752-1) M33 http://etran.etf.rs/index_e.html
 • A. Gavrovska, I. Reljin, A. Samčović, M. Milivojevic, G. Zajić, and V. Starovoitov,  „On Luminance Reduction in High Dynamic Range Synthetic Aperture Radar Images“, 25th Telecommunications forum TELFOR 2017, Serbia, Belgrade, November 21-22, 2017. ISBN: 978-1-5386-3072-3, IEEE Catalog Number: CFP1798P-CDR,http://www.telfor.rs/ M33
 • M. S. Milivojević, A. M. Gavrovska, I. S. Reljin, „Poincare Diagram Based Analysis of Vital Signals“, 25th Telecommunications forum (TELFOR 2017), Serbia, Belgrade, November 21-22, 2017. ISBN: 978-1-5386-3072-3, IEEE Catalog Number: CFP1798P-CDR, http://www.telfor.rs/ M33
 • A. Gavrovska, I. Reljin, A. Samčović, V. Starovoitov, and M. Milivojević, „Comments on Human Visual Attention in High Dynamic Range Images,“ Proceedings of the  4th  International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, EK(I)2-1-4, Kladovo, Serbia, June 5-8, 2017. http://etran.etf.rs/index_e.html, M33
 • A. Pavlović, A. Gavrovska, and I. Reljin, „Multifractal spectrum of the images obtained by copy move method,“ Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, pp. EKI1-1-4, Kladovo, Serbia, June 5-8, 2017. http://etran.etf.rs/index_e.html M33
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin and B. Reljin, „Python Based Physiological Signal Processing for Vital Signs Monitoring,“ Proceedings of the  4th  International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, pp. EK(I)2-1-4, Kladovo, Serbia, June 5-8, 2017. http://etran.etf.rs/index_e.html M33
 • D. R, Marković, A. M. Gavrovska and I. S. Reljin, „4K Video Traffic Analysis using Seasonal Autoregressive Model for Traffic Prediction,“ 24rd Telecommunications forum TELFOR 2016, 8.14, pp. 735-738, Belgrade, Serbia, November 22-23, 2016. (ISBN: 978-1-5090-4085-8, IEEE Catalog Number: CFP1698P-CDR, DOI: 10.1109/TELFOR.2016.7818885), http://www.telfor.rs/ M33
 • A. M. Gavrovska, M. S. Milivojevic, G. Zajic and I. S. Reljin,“Video traffic variability in H.265/HEVC video encoded sequences,“ 13th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering  (NEUREL) 2016, 22-24. November, Belgrade, Serbia, pp. 109-112. (ISBN: (Electronic: 978-1-5090-1530-6, Print: 978-1-5090-1529-0, CD-ROM:978-1-5090-1528-3, Print on Demand(PoD): 978-1-5090-1531-3), doi: 10.1109/NEUREL.2016.7800130), http://neurel.etf.rs/ M33
 • I. Reljin and A. Gavrovska, „New trends in imaging and video traffic modeling“, 13th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2016, 22-24. November, Belgrade, Serbia, pp. 123-123. (Invited Lecture) (ISBN: (Electronic: 978-1-5090-1530-6, Print: 978-1-5090-1529-0, CD-ROM: 978-1-5090-1528-3, Print on Demand(PoD): 978-1-5090-1531-3), DOI: 10.1109/NEUREL.2016.7800136), http://neurel.etf.rs/ M32
 • M. S Milivojević, A. M Gavrovska, I. S Reljin, „The music effect differentiation in physiological signals“, 13th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2016, 22-24. November, Belgrade, Serbia, pp. 105-108. (ISBN: (Electronic: 978-1-5090-1530-6, Print: 978-1-5090-1529-0, CD-ROM:978-1-5090-1528-3, Print on Demand(PoD): 978-1-5090-1531-3), DOI: 10.1109/NEUREL.2016.7800129), http://neurel.etf.rs/M33
 • M. D. Vesić, G. J. Zajić and A. M. Gavrovska, „CBIR system with relevance feedback using Hölder exponent,“ 13th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2016, 22-24. November, Belgrade, Serbia, pp. 163-166. (ISBN: (Electronic: 978-1-5090-1530-6, Print: 978-1-5090-1529-0, CD-ROM:978-1-5090-1528-3, Print on Demand(PoD): 978-1-5090-1531-3), DOI: 10.1109/NEUREL.2016.7800148), http://neurel.etf.rs/ M33
 • A. Gavrovska, M. Hrašovec, I. Reljin, “Video quality assessment for different levels of transmission artifacts,” 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2016, pp. EKI2.6-1-4, Zlatibor, Serbia, June 13–16, 2016. (ISBN: 978-86-7466-618-0) http://etran.etf.rs/index_e.html M33
 • Milorad Paskaš, Marjana Hrašovec, Ana Gavrovska, Irini Reljin, “Denoising of mammographic images using fractal features,” 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2016, EKI2.1, Zlatibor, Serbia, June 13–16, 2016.(ISBN: 978-86-7466-618-0), http://etran.etf.rs/index_e.html M33
 • G. Zajić, M. Vesić, A. Gavrovska, I. Reljin, “Animation Frame Analysis”, 23nd Telecommunications forum TELFOR 2015, Serbia, Belgrade, November 24-25, 2015, pp.732-735. (ISBN: 978-1-5090-0054-8, IEEE Catalog Number: CFP1598P-CDR, doi: 10.1109/TELFOR.2015.7377570),http://www.telfor.rs/ M33
 • M. Slavković-Ilić, A. Gavrovska, M. Milivojević, I. Reljin, B. Reljin, “Algoritam za automatsku segmentaciju dojke i grudnog mišića iz mamograma (The algorithm for automatic segmentation of breast and pectoral muscle regions from mammograms)”, 23nd Telecommunications forum TELFOR 2015, Serbia, Belgrade, November 24-26 2015, pp. 803-806. (ISBN: 978-1-5090-0054-8, IEEE Catalog Number: CFP1598P-CDR, doi: 10.1109/TELFOR.2015.7377587)http://www.telfor.rs/ M33
 • A. Gavrovska, M. Milivojević, I. Reljin, “Singularity spectrum analysis of different camera models,” Proceedings of the 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, EKI2.5, Silver Lake (Srebrno Jezero), Serbia, June 8-11, 2015, (ISBN:978-86-80509-71-6), http://etran.etf.rs/index_e.html M33
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, B. Reljin, “Graphical user interface for heartbeat analysis,” Proceedings of the 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, pp. EKI2.4-1-4, Silver Lake (Srebrno Jezero), Serbia, June 8-11, 2015, (ISBN:978-86-80509-71-6), http://etran.etf.rs/index_e.html M33
 • A. M. Gavrovska, “Computer-based analysis of cardiac sounds based on multiscale techniques” (Invited Paper), 22nd Telecommunications forum TELFOR 2014, Serbia, Belgrade, November 25-27 2014, pp. 881 – 888. (ISBN:978-1-4799-6190-0, doi: 10.1109/TELFOR.2014.7034546), http://www.telfor.rs/ M31
 • L. Grubišić, S. Dedić Nešić, D. Dujković, B. Reljin, A. Gavrovska, “Definisanje uslova naparavanja elektroda u obliku tankog metalnog filma za novu kristalnu jedinku SC reza (Defining steaming conditions for a thin metal film electrode for the new SC cut crystal unit)”, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR 2014, OS 2 – 05.12, Serbia, Belgrade, November 25-27 2014, pp. 485- 488. (ISBN:978-1-4799-6190-0, doi: 10.1109/TELFOR.2014.7034452), http://www.telfor.rs/ M33
 • A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin, B. Reljin, “On variance based methods in computer-aided phonocardiography,” 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2014, 25-27 November 2014, Belgrade, pp. 9-12. ((03SS1.2), Publisher: IEEE, IEEE Catalog Number: CFP14481-CDR. 978-1-4799-5886-3, Print ISBN: 978-1-4799-5887-0, doi: 10.1109/NEUREL.2014.7011445), http://neurel.etf.rs/ M33
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, M. Slavković-Ilić, I. Reljin, “Cepstral based heart rate estimation,” 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2014, 25-27 November 2014, Belgrade, pp. 21-24. ((06SS1.5), Publisher: IEEE, IEEE Catalog Number: CFP14481-CDR. ISBN: 978-1-4799-5886-3, Print ISBN: 978-1-4799-5887-0, Print ISBN: 978-1-4799-5887-0, doi: 10.1109/NEUREL.2014.7011448), http://neurel.etf.rs/ M33
 • M. Paskaš, A. Gavrovska, D. Dujković, B. Reljin, “Adaptive fractal filtering of echocardiograms,” 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering  (NEUREL) 2014, 25-27 November 2014, Belgrade, pp. 25-28. ((07SS1.6), Publisher: IEEE, IEEE Catalog Number: CFP14481-CDR. ISBN: 978-1-4799-5886-3, Print ISBN: 978-1-4799-5887-0, doi: 10.1109/NEUREL.2014.7011449), http://neurel.etf.rs/ M33
 • M. Slavković-Ilić, A. Gavrovska, M. Milivojević, D. Jevtić, I. Reljin, “Potential applications of HDR in echocardography,” 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2014, 25-27 November 2014, Belgrade. pp. 29-32. ((08SS1.7), Publisher: IEEE, IEEE Catalog Number: CFP14481-CDR. ISBN: 978-1-4799-5886-3, Print ISBN: 978-1-4799-5887-0, doi: 10.1109/NEUREL.2014.7011450), http://neurel.etf.rs/ M33
 • M. Paskaš, M. Slavković-Ilić, A. Gavrovska, M. Milivojević, D. Jevtić, D. Dujković, I. Reljin, “An Example of Computer Modeling of Matched Crystal Filters”, Proceedings of the 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering – IcETRAN 2014, EK12.1, Vrnjačka Banja, Serbija, June 2-5, 2014. (ISBN: 978-86-80509-70-9), http://etran.etf.rs/index_e.html  M33
 • I. S. Reljin, A. M. Gavrovska, and M. P. Paskas, “Review of some new methods for analyzing vital heart signals.” in Proc. of 8th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations (ESGCO), Trento, Italy, 25-28 May 2014 pp. 47–48. (INSPEC Accession Number: 14430445;doi: 10.1109/ESGCO.2014.6847512), http://events.unitn.it/en/esgco2014 M31
 • M. Paskaš, A. Gavrovska, N. Reljin, “Identification of Fundamental Heart Sounds from PCG Using Blanket Fractal Dimension,” in Proc. of 8th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations (ESGCO), IEEE, Trento, 25-28 May, 2014, pp.123-124. (INSPEC Accession Number: 14430453; doi: 10.1109/ESGCO.2014.6847550), http://events.unitn.it/en/esgco2014 M33
 • A. Gavrovska, G. Zajić, I. Reljin, V. Bogdanović, B. Reljin, “Second Generation Wavelets: Advantages in Cardiosignal Processing,” in Proc. of11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, pp. 333-336, Serbia, Nis, October 16-19, 2013. (IEEECatalog Number: CFP13488-CDR, ISBN: 978-1-4799-0900-1; doi: 10.1109/TELSKS.2013.6704942), http://www.telsiks.org.rs M33
 • A. Gavrovska, M. Slavković, I. Reljin, B. Reljin, “Application of wavelet and EMD-based denoising to phonocardiograms,” 11th International Symposium on Signals, Circuits and Systems – ISSCS 2013, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology The “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Iasi, Romania, July 11-12, 2013. (ISBN 978-1-4673-6143-9/13; doi: 10.1109/ISSCS.2013.6651264), http://scs.etc.tuiasi.ro/isscs2013/ M33
 • M. Slavković, B. Reljin, A. Gavrovska, M. Milivojevic, “Face recognition using Gabor filters, PCA and Neural Networks,” 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), pp.35-38, University Politehnica of Bucharest, Bucharest, Romania, July 7-9, 2013. (ISBN 978-1-4799-0941-4; doi: 10.1109/IWSSIP.2013.6623443), http://iwssip.dsp.pub.ro/ M33
 • M. Slavković, A. Gavrovska, M. Paskaš, S. Dedić-Nešić, B. Reljin, “Computer Analysis of a Crystal Filter with Four Crystal Units,” In Proc. TELFOR 2012, pp. 760-763, Beograd, 20-22 nov. 2012. (IEEECatalog Number: CFP1298P-CDR, ISBN 978-1-4673-2982-8; doi: 10.1109/TELFOR.2012.6419319), http://www.telfor.rs/ M33
 • D. Dujković, L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, A. Gavrovska, B. Reljin, “A new technological process of chemical polishing of SC cut crystal units, used for high quality crystal oscillators (Novi tehnološki postupak u proizvodnji kristalnih jedinki SC reza, namenjenih za visokokvalitetne kristalne oscilatore),” In Proc. TELFOR 2012, pp. 879-882, Beograd, 20-22 nov. 2012. (IEEE Catalog Number: CFP1298P-CDR, ISBN 978-1-4673-2982-8; doi: 10.1109/TELFOR.2012.6419348), http://www.telfor.rs/ M33
 • D. Dujković, S. Dedić-Nešić, L. Grubišić, A. Gavrovska, I. Reljin, “A new crystal filter F106,” In Proc. TELFOR 2012, pp. 776-779, Beograd, 20-22 nov. 2012. (IEEE Catalog Number: CFP1298P-CDR, ISBN 978-1-4673-2982-8; doi: 10.1109/TELFOR.2012.6419323), http://www.telfor.rs/ M33
 • A. M. Gavrovska, M. S. Slavković, M. P. Paskaš, D. M. Dujković, and I. S. Reljin, “Joint time-frequency analysis of phonocardiograms,” in Proc. 11th Conference NEUREL 2012, pp.177-180, Belgrade, Serbia, September 20-22, 2012. (IEEE Catalog Number: CFP12481-PRT, ISBN: 978-1-4673-1570-8; doi: 10.1109/NEUREL.2012.6420002), http://neurel.etf.rs/ M33
 • M. P. Paskaš, A. M. Gavrovska, M. S. Milivojević, B. D. Reljin, “Image Analysis Using Modified Multifractal Measure Based on Sigmoid Function,” in Proc. 11th Conference NEUREL 2012, pp. 193-196, Belgrade, Serbia, September 20-22, 2012. (IEEE Catalog Number: CFP12481-PRT, ISBN: 978-1-4673-1570-8; doi: 10.1109/NEUREL.2012.6420007), http://neurel.etf.rs/ M33
 • A. Gavrovska, M. Paskaš, I. Reljin,“An Example of Wavelet Denoising using Lazy Transform and the Lifting Scheme,” 19. Telekomunikacioni forum, TELFOR, OS: 5.2, str. 615-618, Srbija, Beograd, novembar 22-24, 2011. (IEEE Catalog Number: CFP1198P-CDR, ISBN 978-1-4577-1499-3; doi:10.1109/TELFOR.2011.6143623), http://www.telfor.rs/ M33
 • A. Gavrovska, M. Paskaš, V. Kovačević, I. Reljin, “Renal DMSA Scan Morphology Analysis using Undecimated Wavelet Transform and Isocontours,” in Proc. of10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS,Volume 1, IP.4, pp. 333-336, Serbia, Nis, October 5-8, 2011. (IEEE Catalog Number: CFP11488-PRT, ISBN: 978-1-4577-2016-1 (IEEE), 978-86-6125-044-6 (FEE), Library of Congress Numbers: 2009902623; doi: 10.1109/TELSKS.2011.6112064), http://www.telsiks.org.rs M33
 • M. Paskaš, A. Gavrovska, D. Jevtić, M. Slavković, B. Reljin, “Edge Examination using Holder Exponent and Image Statistics,” in Proc. of10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS,Volume 1, IP.3, pp. 329-332, Serbia, Nis, October 5-8, 2011. (IEEE Catalog Number: CFP11488-PRT, ISBN: 978-1-4577-2016-1 (IEEE), 978-86-6125-044-6 (FEE), Library of Congress Numbers: 2009902623; doi: 10.1109/TELSKS.2011.6112063), http://www.telsiks.org.rs M33
 • A. M. Gavrovska, M. P. Paskaš, D. M. Dujković, I. S. Reljin,“Region-based Phonocardiogram Event Segmentation in Spectrogram Image,” in Proc. 10th Conference NEUREL 2010, pp.69-72, Serbia, Belgrade, September 23-25, 2010. (IEEE Catalog Number: CFP10481-PRT, ISBN: 978-1-4244-8818-6; doi: 10.1109/NEUREL.2010.5644108), http://neurel.etf.rs/M33
 • V. B. Kovačević, A. M. Gavrovska, M. P. Paskaš, “High-speed Implementation of Hamming Neural Network,” in Proc. 10th Conference NEUREL 2010, pp.167-170, Serbia, Belgrade, September 23-25, 2010. (IEEE Catalog Number: CFP10481-PRT, ISBN: 978-1-4244-8818-6; doi: 10.1109/NEUREL.2010.5644080), http://neurel.etf.rs/ M33
 • A. Gavrovska, D. Jevtić, B. Reljin, “Selection of Wavelet Decomposition Levels in ECG Filtering,” in Proc. of 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS, Volume 2, SP II.3, pp. 221-224, Serbia, Nis, October 7-9, 2009. (IEEE Catalog Number: CFP09488-PRT, ISBN: 978-1-4244-4381-9 (IEEE), 978-86-85195-80-8 (FEE), Library of Congress Numbers: 2009902623; doi: 10.1109/TELSKS.2009.5339423), http://www.telsiks.org.rs M33
 • A. Gavrovska, D. Jevtić, “PVC scalogram detection using neural network,” in Proc. 9th Conference NEUREL 2008, pp.161-164, Serbia, Belgrade, September 25-27, 2008. (IEEE Catalog Number: CFP08481-PRT, ISBN: 978-1-4244-2903-5, Library of Congress: 2008935851; doi: 10.1109/NEUREL.2008.4685600), http://neurel.etf.rs/ M33

Radovi prezentovani na domaćim konferencijama:

 • A. Gavrovska, M. Milivojević, I. Reljin, B. Reljin, „Metode automatske klasifikacije UV/VIS spektara radi dijagnostike bilijarne ciroze,“ Skup „Digitalizovan uređaj za klasifikaciju UV/VIS signala za dijagnostiku benignih oboljenja i tuberkoloze“, pp. 20-21, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Belgrade, Serbia, Jun, 2021. (CIP 615.471:543.42-75/76(048), ISBN 978-86-7401-375-5, COBISS.SR-ID 41314313.) M64
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin, „Sistem za automatsku klasifikaciju UV/VIS spektara radi dijagnostike bilijarne ciroze i njegove primene,“ Skup „Digitalizovan uređaj za klasifikaciju UV/VIS signala za dijagnostiku benignih oboljenja i tuberkoloze“, pp. 22-23, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Belgrade, Serbia, 2021. (CIP 615.471:543.42-75/76(048), ISBN 978-86-7401-375-5, COBISS.SR-ID 41314313.) M64
 • I. Reljin, B. Reljin, A. Gavrovska, M. Milivojević, „Primene UV/VIS spektroskopije,“ Skup „Digitalizovan uređaj za klasifikaciju UV/VIS signala za dijagnostiku benignih oboljenja i tuberkoloze“, pp. 24-27, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Belgrade, Serbia, 2021. (CIP 615.471:543.42-75/76(048), ISBN 978-86-7401-375-5, COBISS.SR-ID 41314313.) M64
 • A. Pavlović, N. Milosavljević, A. Gavrovska, and I. Reljin,“Nova metoda za detekciju copy move promena na slikama“,  27th Telecommunications Forum TELFOR 2019, Belgrade, Serbia, November, 26-27, 2019, pp. 494-494. ISBN: 978-1-7281-4789-5. IEEE Part Number: CFP1998P-CDR, M62
 • A. Gavrovska, A. Samčović, “Izazovi pri modelovanju mape vizuelne pažnje kod čoveka”, XXXVI simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom itelekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2018, Beograd, 4-5. decembar 2018., pp. 255-264. (ISBN 978-86-7395-395-3, COBISS.SR-ID 270347788), http://postel.sf.bg.ac.rs, M61
 • A. Gavrovska, A. Samčović, “Procena smanjenja dinamičkog opsega slike”, XXXV Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2017, str.221-230, Beograd, 5. i 6. decembar 2017. (ISBN: 978-86-7395-384-7), http://postel.sf.bg.ac.rs, M61
 • A. Gavrovska, A. Samčović, “Mogućnosti unapređenja kvaliteta slike i videa viokog dinamičkog opsega”, XXXIV Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2016, Beograd, 29-30. novembar 2016, str. 265-274. (ISBN: 978-86-7395-363-2), http://postel.sf.bg.ac.rs, M61
 • M. Vesić, G. Zajić, N. Vugdelija, A. Gavrovska, I. Reljin, “Automatska selekcija relevantnih obeležja kod CBIR sistema baziranih na veštačkoj inteligenciji,” 23. Festival informatičkih dostignuća – INFOFEST 2016, str. 1-4, 25. septembar-1.oktobar, Budva, Crna Gora, M63
 • G. Zajić, A. Gavrovska, I. Reljin, “Mogućnosti detekcije promena kadrova u televizijskom programu u realnom vremenu,” XXXIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2015, Beograd, 1-2. decembar 2015, str. 191-200. (ISBN: 978-86-7395-342-7), http://postel.sf.bg.ac.rs, M61
 • A.M. Gavrovska, “Combined Measurements: Tools for Cardiac Related Analysis,” BAW 2015 (Brain Awareness Week) Second Conference Human-Machine Interface from Student-to-Student Interface HMI from SSI, Belgrade, Serbia, pp. 6-6, 20. March, 2015. (ISBN: 978-86-7466-542-8 (AM), UDK: 004.5(048) 612.82:[57.089:602(048), COBISS.SR-ID: 213815308), http://akademska-misao.rs/Pdf/BAW_Proceedings_kompletan.pdf M61
 • S. Dedić-Nešić, L. Grubišić, D. Dujković, I. Reljin, M. Milivojević, A. Gavrovska, “Čistoća kvarcne pločice SC reza namenjenih za oscilator OCXO 10 SC”, str, EK1.1-1-3, Zbornik 58. konferencije ETRAN 2014, Srbija,  Vrnjačka Banja, 2-5. juna, 2014. (ISBN 978-86-80509-70-9), http://etran.etf.rs/ M63
 • I. Reljin, A. Gavrovska, “Efikasno korišćenje radiofrekvencijskog spektra – trendovi razvoja digitalne televizije”, XXXI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, Postel 2013, Srbija, Beograd, 3-4. decembar 2013. str. 223-232. (ISBN 978-86-7395-314-4), http://postel.sf.bg.ac.rs M61
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, M. Paskaš, “Korisnički grafički interfejs za analizu fonokardiogramu,” str. EK2.5-1-4, 57. konferencija ETRAN 2013, Srbija, Zlatibor 3-6. juna 2013. (ISBN 978-86-80509-68-6), http://etran.etf.rs/ M63
 • M. Slavković, M. Milivojević, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin, “Jedno rešenje realizacije elektronskog kartona pacijenta u oftalmologiji,” str. EK2.6-1-4, 57. konferencija ETRAN 2013, Srbija, Zlatibor 3-6. juna 2013. (ISBN: 978-86-80509-68-6), http://etran.etf.rs/ M63
 • M. Slavković, N. Reljin, M. Paskaš i A. Gavrovska, “E-Karton klinike za oftalmologiju,” Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN, str. EK3.5-1-4, Srbija,Zlatibor, 11-14. juna 2012. (ISBN 978-86-80509-67-9), http://etran.etf.rs/ M63
 • A. Gavrovska, I. Reljin,“Izdvajanje relevantnih regiona DMSA scintigrama primenom talasne transformacije,” Zbornik radova 55. Konferencije za ETRAN, str. EK1.1-1-4, Bosna i Hercegovina, Banja Vrućica (Teslić), 6-9. juna, 2011. (ISBN 978-86-80509-66-2), http://etran.etf.rs/ M63
 • M. Paskaš, A. Gavrovska, M. Slavković, B. Reljin, “Segmentacija ehokardiograma pomoću aktivnih kontura,” Zbornik radova 55. Konferencije zaETRAN, str.EK1.2-1-4, Bosna i Hercegovina, Banja Vrućica (Teslić), 6-9. juna, 2011. (ISBN 978-86-80509-66-2), http://etran.etf.rs/ M63
 • A. M. Gavrovska, M. P. Paskaš, D. M. Dujković, I. S. Reljin,“Whole Fundamental Heart Sound ANN-based Detection using Simple Features,” 18. Telekomunikacioni forum TELFOR, SP 5.1, str. 571-574, Srbija, Beograd, novembar 23-25, 2010. (ISBN 978-86-7466-392-9), http://www.telfor.rs/ M63
 • M. P. Paskaš, A. M. Gavrovska, M. Mijić, B. D. Reljin,“Qualitative Analysis of Texture of Room Impulse Response using Fractal Dimension,” 18. Telekomunikacioni forum TELFOR, SP 5.7, pp. 594-597, Srbija, Beograd, novembar 23-25, 2010. (ISBN 978-86-7466-392-9),http://www.telfor.rs/ M63
 • A. Gavrovska, M. Paskaš,“Pregled osnovnih metoda za inicijalno izdvajanje relevantnih komponenti pri detekciji markera,” Zbornik radova 54. Konferencije za ETRAN, str. EK1.2-1-4, Srbija, Donji Milanovac, 7-11. juna, 2010. (ISBN 978-86-80509-65-5), http://etran.etf.rs/ M63
 • M. Paskaš, A. Gavrovska, B. Reljin, Michael Domijan, “Obrada ultrazvučne slike pomoću celularnih neuralnih mreža,” Zbornik radova 54. Konferencije za ETRAN, str.EK1.1-1-4, Srbija, Donji Milanovac, 7-11. juna, 2010. (ISBN 978-86-80509-65-5), http://etran.etf.rs/ M63
 • M. Paskaš, A. Gavrovska, D. Dujković, B. Reljin, “Detekcija markera u okruženju proširene stvarnosti,” XVI medjunarodna naučno-stručna konferencija u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija – YU INFO, Srbija, Kopaonik, Poster sesija, P3 Programska oblast: Primenjena informatika, r.br. 2, str.1-4, 7-10 mart, 2010. (ISBN 978-86-85525-04-9), http://www.e-drustvo.org/yuinfo/yuinfo2010.html M63
 • A. Gavrovska, M. Paskaš, I.Reljin, “Direktna primena slike skalograma u odredjivanju morfološki karakterističnih PCG segmenata,” Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH, Bosna i Hercegovina, Jahorina, str.E1-14-1-4, 17 – 19. mart, 2010. (ISBN-99938-624-2-8).http://www.infoteh.rs.ba/ M63
 • M. Paskaš, A. Gavrovska, D. Dujković, B. Reljin, “Primer algoritma za detekciju i prepoznavanje markera proširene stvarnosti,” Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH, Bosna i Hercegovina, Jahorina, str. A-24-1-4 17 – 19. mart, 2010. (ISBN-99938-624-2-8), http://www.infoteh.rs.ba/ M63
 • A. Gavrovska, D. Jevtić, “Detekcija oblika murmura u fonokardiogramu u vremenskom domenu,” Zbornik radova 53. Konferencije za ETRAN, str. EK2.2-1-4, Srbija, Vrnjačka Banja, 15-18. juna, 2009. (ISBN 978-86-80509-64-8), http://etran.etf.rs/ M63
 • D. Jevtić, A. Gavrovska, “Predobrada kardiosignala pomoću double-density wavelet transforacije,” Zbornik radova 53. Konferencije zaETRAN 2009, str. EK1.6-1-4, Srbija, Vrnjačka Banja, 15-18. juna, 2009. (ISBN 978-86-80509-64-8),http://etran.etf.rs/ M63
 • A. M. Gavrovska, M. P. Paskaš, I. S. Reljin “Određivanje morfološki karakterističnih PCG segmenata iz slike spektrograma,” 17. Telekomunikacioni forum TELFOR, SP 05_30, str. 656-659, Srbija, Beograd, novembar 24-26, 2009. (ISBN 978-86-7466-375-2),http://www.telfor.rs/ M63
 • M. P. Paskaš, A. M. Gavrovska, B. D. Reljin, “Uticaj broja iteracija SRAD filtra na kvalitet rekonstruisane ultrazvučne slike,” 17. Telekomunikacioni forum TELFOR 2009, SP 05_27, str. 644-647, Srbija, Beograd, novembar 24-26, 2009. (ISBN 978-86-7466-375-2), http://www.telfor.rs/ M63
 • A. Gavrovska, D. Jevtić, “Prednosti upotrebe diskretnog i neosetljivog Kalmanovog filtra kod kardiosignala,” 16. Telekomunikacioni forum TELFOR,str. 376-379, Srbija, Beograd, novembar 25-27, 2008. (ISBN 978-86-7466-337-0),http://www.telfor.rs/ M63
 • A. Gavrovska, D. Jevtić, “Predobrada kardiosignala pomoću talasnih transformacija,” Zbornik radova 52. Konferencije za ETRAN, str.EK2.5-1-4, Srbija, Palić, 8-12. juna, 2008. (ISBN 978-86-80509-63-1), http://etran.etf.rs/ M63
 • A. Gavrovska, “Mapiranje fonema i vizema kod virtuelnog govornika na srpskom jeziku,” 15. Telekomunikacioni forum TELFOR, str.533-536, Srbija, Beograd, novembar 20-22, 2007. (ISBN 978-86-7466-301-1), http://www.telfor.rs/ M63

Tehnička i razvojna rešenja:

 • M. Milivojević, D. Dujković, M. Paskaš, A. Gavrovska, I. Reljin, B. Reljin, „Softver za statističku analizu COVID-19 podataka“, 2020. M85
 • L. Grubišić, I. Reljin, A. Gavrovska, D. Dujković, Monitorska plan-konveksna kvarcna kristalna jedinka frekvencije 5MHz sa elektrodama od zlata, TR32048, 2020. M82
 • L. Grubišić, I. Reljin, A. Gavrovska, D. Dujković, Monitorska plan-konveksna kvarcna kristalna jedinka frekvencije 6MHz sa elektrodama od srebra, TR32048, 2020. M82
 • M. Milivojević, M. Paskaš, A. Gavrovska, B. Reljin, I. Reljin, “Softver za linearnu i nelinearnu analizu fotopletizmografskih (PPG) signala,”  III44009, 2019. M85
 • S. Dedić-Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, A. Gavrovska, M. Slavković-Ilić, “Kristalni filtar 76.8375 MHz realizovan kristalima trećeg overtona,” TR32048, 2019. M81
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, B. Reljin, M. Paskaš, I. Reljin, “Softver za linearnu i nelinearnu analizu elektrokardiograma,”  III44009, 2018. M85
 • L. Grubišić, S. Dedić Nešić, I. Reljin, B. Reljin, A. Gavrovska, “Mikrominijaturna kristalna jedinka AT-reza petog overtona frekvencije 109.5MHz – granični slučaj na prelazu sa trećeg na peti overton,”  TR32048, 2018. M81
 • L. Grubišić, S. Dedić Nešić, I. Reljin, B. Reljin, A. Gavrovska, “Mikrominijaturne kristalne jedinke AT-reza trećeg overtona frekvencije 45MHz,” TR32048, 2017. M81
 • S. Dedić-Nešić, L. Grubišić, I. Reljin, B. Reljin, M. Paskaš, A. Gavrovska, “Kristalni filtar 63 MHz sa definisanim zahtevima u pogledu intermodulacionih izobličenja,” TR32048, 2016. M81
 • L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, I. Reljin, D. Jevtić, D. Dujković, M. Paskaš, A. Gavrovska, “Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza: Mehanizmi degazacije kućišta,” TR32048, 2016. M83
 • L. Grubišić, S. Dedić-Nešić, I. Reljin, D. Dujković, D. Jevtić, A. Gavrovska, “Tehnologija izrade visokostabilnih kristalnih jedinki SC-reza – inkapsulacija,” TR32048, 2015. M83
 • M. Milivojević, A. Gavrovska, B. Reljin, M. Paskaš, I. Reljin, “Softver za analizu varijabilnosti srčanog ritma”, III44009, 2015. M85
 • M. Lutovac, S. Dedić-Nešić, I. Reljin, A. Gavrovska, D. Jevtić, “Računarski program u simboličkom jeziku, za modelovanje, projektovanje i analizu kristalnih filtara,” TR32048, 2015. M85
 • M. Slavković-Ilić, M. Paskaš, B. Reljin, I. Reljin, A. Gavrovska, “Softver za segmentaciju dojke i grudnog mišića iz mamograma,” III44009, 2015. M85
 • M. Lutovac, M. Paskaš, A. Gavrovska, D. Jevtić, S. Dedić-Nešić, “Računarski program u simboličkom jeziku, za modelovanje, projektovanje i analizu kristalnih jedinki,” TR32048, 2014. M85
 • M. Slavković, B. Reljin, I. Reljin, A. Gavrovska, M. Paskaš, “Realizacija elektronskog kartona pacijenata u oftalmologiji,” III44009, 2012. M85
 • M. Slavković, B. Reljin, I. Reljin, A. Gavrovska, M. Paskaš, “Softver za detekciju, izdvajanje i analizu masa u digitalnom mamogramu,” III44009, 2012. M85

Ostalo:

 • A. Gavrovska, A. Samčović, „Intelligent Automation Using Machine and Deep Learning in Cybersecurity of Industrial IoT: CCTV Security and DDoS Attack Detection,“  Cyber Security of Industrial Control Systems in the Future Internet Environment, Chapter 8, IGI Global, pp. 156-174, 2020. M14 (ISBN13: 9781799829102, ISBN10: 1799829103, EISBN13: 9781799829126, doi: 10.4018/978-1-7998-2910-2). https://www.igi-global.com/book/cyber-security-industrial-control-systems/239377
 • A. Gavrovska, I. Reljin, “BTS DL Layer Provides Belgrade Group With Digital and Hybrid Radio Technology Update,” IEEE Broadcast Technology, Second Quarter 2017. pp. 51-52. https://bts.ieee.org/ 2017
 • A. Gavrovska, „Pravci razvoja savremenih video tehnologija“, Pristupno predavanja, ETF, 2016.
 • A. Gavrovska, I. Reljin, “Comparative Analysis of Different Video Compressions at Different Resolution Formats,” Work/Tutorial presented at 2016 IEEE Broadcast Symposium, Hartford CT, USA, 12-14 October 2016.
 • A. Gavrovska, “Analiza kardiosignala pomoću druge generacije talasića,” ETF, 2013.

Knjige:

 • Irini Reljin, Ana Gavrovska, ,,Telemedicina”, prvo izdanje, Akademska misao, Beograd 2013. (elektronsko izdanje, str.1-225) ISBN 978-86-7466-457-5, UDK:616-07:621.39(075.8), COBISS.SR-ID198019596. (ISBN: 978-86-7466-458-2).

Projekti

Nacionalni (Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

 • ,,Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama”, broj projekta: III44009. 
 • ,,Razvoj visokokvalitetnih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristalnih jedinki ”, broj projekta: TR32048.  
 • ,,Automatska detekcija mikrokalcifikacija u digitalizovanom mamogramu u cilju rane dijagnoze karcinoma dojke”, broj projekta: 145096. 2008-2010.

Međunarodni

 • Eureka projekat: „Digitalizovan uredjaj za klasifikaciju UV-VIS signala za dijagnostiku benignih oboljenja i tuberkuloze – E!13086-DIDIB“, od 2019.
 • Projekat u istraživačkoj oblasti Informacione i komunikacione tehnologije: “Kompresija slika sa visokim dinamičkim opsegom”, bilateralna saradnja Univerziteta u Beogradu i Nacionalne akademije nauka Belorusije, Minsk, 2016-2018.
 • Međunarodni projekat INTELLI-CHAIR (inteligentna kolica za hendikepirane osobe, 2496) za PF-FOUNDATION – Hong Kong u saradnji sa Shahed Univerzitet-Iran, 2009-2011.
 • Međunarodni projekat “ECG, PCG, MCG analysis of heart activity”, EMRC – European Medical Research Centre Ltd., Mađarska, UVA Corp.- Canada, 2007-2010.
 • Evropski projekat COST IC1002 “MUMIA – Multilingual and multifaceted interactive information access”, 2010-2014, volonterski rad.
 • Evropski projekat COST ActionIC1005 “HDRI- High Dynamic Range Images”, 2010-2014, volonterski rad.
 • Evropski projekat COST Action 292 “Semantic multimodal analysis of digital media”, 2004-2008, od 2007. volonterski rad.
 • Evropski projekat COST Action IC0604 “Anatomic Telepathology Network (EURO-TELEPATH)”, 2007-2011, od 2007.volonterski rad.

Login

Prijava na mailing liste