telit.etf.rs

Usmerene radio veze

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Usmerene radio veze
Akronim 13E034URV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Nataša Nešković
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Nataša Nešković
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Nataša Nešković
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov Radio komunikacije
Cilj predmeta

Definisanje konfiguracije mreže, kapaciteta, tipova antena, uređaja i diversiti konfiguracija. Proračun kvaliteta i raspoloživosti. Proračun interferencije u sistemu i frekvencijsko planiranje. Analiza specifičnosti u propagaciji radio talasa koji se koriste za ove namene. Projektovanje pouzdanog sistema prenosa koji mora da zadovolji unapred postavljene zahteve.

Ishod predmeta

Student treba da stekne uvid u problematiku projektovanja usmerenih radio-veza, kao i sposobnost da samostalno sprovede sve faze projektovanja ovakvih sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Analiza trase. Antene. Pasivne relejne stanice. Metodologija proračuna kvaliteta i raspoloživosti. Prenos na jednom radio kanalu sa dve ortogonalne polarizacije. Zahtevi za kvalitet i raspoloživost. Tipovi uređaja. Načini realizacija diversiti tehnika. Analiza interferencije i frekvencijsko planiranje relejnih sistema. Principi rada, projektovanje i frekvencijsko planiranje sistema tačka-više tačaka.

Sadržaj praktične nastave

Konfigurisanje uređaja i analiza rada mikrotalasnog linka. Korišćenje Programskog paketa za projektovanje radio-relejnih veza kroz samostalne projekte. Analiza interferencije i frekvencijsko planiranje sistema radio-relejnih veza kroz programski paket razvijen za te namene.

Literatura

1.N. Nešković, “Usmerene radio veze”, Akademska misao, 2011.
2.ITU-T and ITU-R recommendations
3.H.R. Anderson, “Fixed Broadband Wireless System Design”, Wiley, 2003.
4.I. Henne, P. Thorvaldsen, “Planing of LoS radio reley systems”, NERA Telecommunication, Bergen 1999.
5 Dokumentacija renomiranih proizvođača opreme (NERA, Ericsson, Nec,….)

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste