telit.etf.rs

Adaptivna obrada signala

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Adaptivna obrada signala
Akronim 19M031AOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Informaciono komunikacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti nauče tehnike adaptivne obrade signala. Fokus je na primeni adaptivne obrade signala u telekomunkacijama.

Ishod predmeta

Studenti će moći da:
-implementiraju definisane strukture adpativnih filtara i odgovarajuće adaptivne algoritme,
-modifikuju i prilagode adpativne sisteme,
-primene principe adaptivne obrade signala u rešavanju praktičnih problema u telekomunikacijama,
-koriste MATLAB za sintezu i analizu digitalnih adaptivnih filtara i algoritama i za realizaciju i simulaciju adaptivnih sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Diskretni stohastički procesi, autoregresivni modeli, opšte osobine adaptivnih algoritama, Wienerov filtar, linearna predikcija, Least mean square LMS adaptivni filtri, algoritmi izvedeni iz LMS-a, Recursive Least Square RLS algoritam, Kalmanov filtar, filtarske strukture, primena adaptivnih filtara u telekomunikacijama, ekvilizacija kanala, blind ekvalizacija.

Sadržaj praktične nastave

Analiza i sinteza algoritama u MATLAB okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu.

Literatura

1. S. Haykin, Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, 2002
2. A. D. Poularikas, Z. M. Ramadan, Adaptive Filtering Primer with MATLAB, CRC Press, 2006
3. S. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, Mc Graw Hill, 2006.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci
U školskoj 2023/2024. godini nastava će početi kada bude izvesno da će se formirati grupa za predavanja.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste