telit.etf.rs

Analiza i sinteza muzičkih signala (13M031ASM)

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Analiza i sinteza muzičkih signala (13M031ASM)
Akronim 13M031ASM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Audio i video tehnologije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta

Upoznavanje sa karakteristikama i fizičkim mehanizmima generisanja muzičkih signala kao i sa savremenim načinima generisanja i kontrole muzičkih signala. Definišu se modeli za analizu i sintezu muzičkih signala i algoritmi za njihovo procesiranje. Audio efekti, veštačka reverberacija kao i ekstrakcija različitih obeleža za pretraživanje i prepoznavanje bitnih atributa muzičkih signala.

Ishod predmeta

Student treba da razume specifičnu prirodu muzičkih signala i njihovu percepciju i da ovlada realizacijom jednostavnih sistema analize i sinteze muzičkih signala, bilo da oni potiču iz prirodnog ili virtuelnog domena.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Principi modelovanja muzičkih signala. Analiza i sinteza muzičkih signala na bazi sinusnog, harmonijskog i stohastičkog modela. Morfing. Algoritmi za veštačku reverberaciju. Ekstrakcija obeležja i njihova hijerarhija. Pretraživanje muzičkog sadržaja i muzičkih instrumenata na bazi različitih struktura. MIDI interfejs. Hromatogram. Principi generisanja muzičkih signala u diskretnom domenu.

Sadržaj praktične nastave

Praktična realizacija primera analize i sinteze muzičkih signala na bazi sinusnog, harmonijskog i statističkog modela. Praktična relizacija sintetizatora zvuka na bazi kontrolera i upotrebe različitih senzora. Realizacija sistema za prepoznavanje različitih muzičkih sadržaja.

Literatura

1. Julius O. Smith: „Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effects“ http://www.dsprelated.com/dspbooks/pasp/
2. Alexander Lerch , An Introduction to Audio Content Analysis , IEEE PRESS

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, praktičan rad na projektu

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti 30
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

  • Pristup kategoriji je zabranjen!

Ostalo

Julius Smith – History of Virtual Musical Instruments Based on Physical Modeling

Julius Smith – Sound synthesis based on physical models

Login

Prijava na mailing liste