telit.etf.rs

Bežične senzorske mreže

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Bežične senzorske mreže
Akronim 13M031BSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inzenjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Goran Marković, Prof. dr Dejan Drajić
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Goran Marković, Prof. dr Dejan Drajić
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Goran Marković, Prof. dr Dejan Drajić
Broj ESPB 6 Status predmeta Izborni
Uslov
Cilj predmeta

Upoznavanje studenta sa aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti bežičnih senzorskih mreža i njihovim konkretnim realizacijama. Upoznavanje studenata sa principima rada, arhitekturom i konceptima senzorskih mreža, aplikacijama i E2E (end to end) protokolima. Osposobiti studente za razumevanje principa dizjniranjaa bežičnih mreža i njihove integracije u komunikacione mreže.

Ishod predmeta

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da: – učestvuju u realizaciji bežične senzorske mreže, – učestvuju u integraciji senzorskih mreža sa komunikacionim mrežama, – koriste postojeće testbedove za eksperimentisanja.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Definicija bežičnih senzorskih mreža. Principi rada i arhitektura. Standardizacija.Osnovni problemi i pregled istraživačkih aktivnosti u oblasti bežičnih senzorskih mreža u svetu. Koncept komunikacije. Zahtevi i izazovi pri dizajnu bežičnih senzorskih mreža. Realizacija mrežnih slojeva u bežičnim senzorskim mrežama. MAC/PHY sloj. Protokoli zaa rutiranje i principi agregacije podataka.

Sadržaj praktične nastave

Analiza hardverskih i softverskih platformi. Principi integracije u komunikacione mreže. Testbedovi, eksperimenti i integracija. Platforme (middleware) za dinamičku integraciju i upravljanje inteligentnim objektima (SENSEI testbed, FIRE).

Literatura

1. Anna Hac, „Wireless Sensor Network Designs,“ John Wiley & Sons, December 2003
2. Dargie, W. and Poellabauer, C., „Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice“, John Wiley and Sons, 2010
3. Dokumentacija i izveštaji sa FP7 projekata: SENSEI, PROSENSE, FIRE

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predaavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, izrada samostalnog projekta.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 50

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste