telit.etf.rs

Električna merenja

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Električna merenja
Akronim 19E032EM/19E052EM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Telekomunikacije i informacione tehnologije/Signali i sistemi i Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Milica Janković
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Milica Janković
Broj ESPB 4/6 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalan rad u laboratoriji, samostalno merenje napona, struje, električne otpornosti, impedanse, snage i frekvencije, kao i procenu merne nesigurnositi i obradu rezultata merenja. Takođe, cilj predmeta je da se studenti obuče da samostalno koriste osciloskop, projektuju jednostavnije merne instrumente i izaberu adekvatan metod merenja.

Ishod predmeta

Student će biti sposoban da samostalno radi u laboratoriji, koristi merne instrumente, vrši merenja i proceni mernu nesigurnost. Student će biti osposobljen da samostalno izabere merni metod koji odgovara problemu. Student će biti sposoban da projektuje instrumente kojima se proširuje merni opseg postojećih instrumenata. Student će biti osposobljen da samostalno i u potpunosti koristi osciloskop.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Jedinice mere, zakonska metrologija, etaloni. Obrada rezultata merenja, merna nesigurnost. Istrument sa pokretnim kalemom i instrument sa pokretnim gvožđem. Ampermetar, voltmetar, ommetar. Elektronski i digitalni merni instrumenti. Osciloskop. Merni mostovi. Metode merenja otpornosti, kapacitivnosti, induktivnosti, međusobne induktivnosti, frekvencije. Virtuelna instrumentacija.

Sadržaj praktične nastave

Laboratorijske vežbe: 1. Osnovna merenja u kolima jednosmerne i naizmenične struje 2. Merenje naizmeničnih napona različitih talasnih oblika 3. Proširenje mernog opsega instrumenta pomoću spoljnjeg otpornika, unutrašnja otpornost instrumenata 4. Osnovna merenja na osciloskopu 5. Uvod u NI ELVIS I okruženje; Ispitivanje generatora pomoću virtuelnog instrumenta 6. Merenje kapacitivnosti kondenzatora mostom; Merenje otpornosti neuravnoteženim mostom 7. Merenje električne otpornosti, merna nesigurnost 8. Osciloskop II, merna nesigurnost

Literatura

1. Jelena Ćertić, Milica Janković: Prezentacije sa predavanja iz električnih merenja (dostupno online)
2. Jelena Ćertić, Milica Janković: Uputstva za laboratorijske vežbe iz električnih merenja (dostupno online)
3. Jelena Ćertić, Milica Janković, Predrag Pejović: „Primeri ispitnih zadataka iz električnih merenja“ (dostupno online)
4. Petar Pravica, Ivan Bagarić: „Metrologija električnih veličina – Opšti deo“, Nauka, Beograd, 1996.
6. Predrag Pejović: „Principi rada i primena osciloskopa“ (online na sajtu Fakulteta)
7. Slawomir Tumanski: „Principles of Electrical Measurement“, CRC Press, 2006
8. Filip Petrović: „Električna merenja“, Naučna knjiga, Beograd, 1986.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 0 2/3
Metode izvođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vežbe.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava 20 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Elekricna_merenja_r

Predmet Električna merenja (19E052EM) na modulima Signali i sistemi i Fiziča elektronika drži se u neparnom, trećem semestru.

Predmet Električna merenja (19E032EM), na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije drži se u parnom, četvrtom semestru.

Svi materijali sa predavanja, materijali za lab. vežbe i sva potrebna obaveštenja biće objavljivani na stranici predmeta i/ili na stranici Laboratorije za električna merenja u toku semestra. Dodatna obaveštenja: Jelena Ćertić (certic@etf.rs) i Milca Janković (piperski@etf.rs) (za tehničku oragnizaciju predmeta, pitanja oko termina vežbi, spisakova i slično, Jelena, za sva ostala pitanja Jelena ili Milica).

3. semestar – 19E052EM4. semestar – 19E032EM

Moduli Signali i sistemi i Fizička elektronika

Električna merenja na MS Teams platformi

Predavanja

Predavanja drže vanredni profesor Jelena Ćertić i vanredni profesor Milica Janković. Prema rasporedu časova, postoje dve grupe za predavanja. U toku prve nedelje nastave, odnosno u četvrtak, 06.10.2022. i u petka 07.10.2022. u oba termina će biti održan prvi, uvodni čas. Počev od druge nedelje, nastava je organizovana tako da se teorijska nastava odvija redom, u svim predviđenim terminima časova predavanja u prvoj polovini semestra (ukupno 14 dvočasa), odnosno  studenti treba da prate predavanja u terminima obe grupe. Na taj način se praktično celokupno gradivo predmeta predaje pre nego što počnu laboratorijske vežbe. Prezentacije sa predavanja biće dostupne na stranici predmeta.

Predispitne obaveze

Predispitne obaveze nose 40% konačne ocene i sastoje se od laboratorijskih vežbi i završnog praktičnog rada u laboratoriji.

Laboratorijske vežbe

U okviru predmeta, organizovane su laboratorijske vežbe. Vežbe počinju u toku semestra, kada se na predavanjima pređe materija potrebna za vežbe. Osim predmetnih nastavnika, laboratorijske vežbe drže docent dr Miloš Bjelić, asistent ms Marija Novičić i studenti demonstratori.
Da bi stekao pravo da polaže ispit, student treba da uspešno uradi sve planirane vežbe iz električnih merenja. Testovi koje studenti rade pre svake vežbe nose ukupno 20% konačne ocene iz električnih merenja. Osvojeni poeni važe zaključno sa oktobarskim rokom školske godine u kojoj je student radio vežbe.

Izrada vežbi

Pravila ponašanja u laboratoriji

Materijali za pripremu vežbi

Završni praktičan rad u laboratoriji

Posle uspešno odrađenih svih vežbi iz električnih merenja, student samostalno u laboratoriji izvodi neko od merenja obuhvaćeno vežbama. Ovaj rad se ocenjuje i nosi 20% konačne ocene.

Polaganje ispita i formiranje konačne ocene

Sam ispit se sastoji od 4 zadatka i nosi 60% ocene.
Da bi student položio ispit, potrebno je da ostvari više od 50% poena na svakom od segmenata koji formiraju konačnu ocenu.
Studenti koji su radili predispitne obaveze u nekoj od prethodnih školskih godina a nisu položili ispit, na ispitu rade samo zadatke (i test, ako nemaju priznate rezultate testa), a ostali poeni im važe od prethodnih godina.
Ocena se formira u skladu sa važećim Pravilnikom o osnovnim akademskim studijama.

Modul Telekomunikacije i informacione tehnologije

Električna merenja na MS Teams platformi

Na MS Teams platformi formiran je tim: Električna merenja – 19e032em – 2023/2024.

Predavanja

Predavanja drže vanredni profesor Jelena Ćertić i vanredni profesor Milica Janković. Prema rasporedu časova, postoje dve grupe za predavanja. U toku prve nedelje nastave, odnosno u utorak, 27.02.2024. i u sredu 28.02.2024. u oba termina će biti održan prvi, uvodni čas. Počev od druge nedelje, nastava je organizovana tako da se teorijska nastava odvija redom, u svim predviđenim terminima časova predavanja u prvoj polovini semestra (ukupno 14 dvočasa), odnosno  studenti treba da prate predavanja u terminima obe grupe. Na taj način se praktično celokupno gradivo predmeta predaje pre nego što počnu laboratorijske vežbe. Prezentacije sa predavanja biće dostupne na stranici predmeta.

Predispitne obaveze

Predispitne obaveze nose 40% konačne ocene i sastoje se od laboratorijskih vežbi i završnog praktičnog rada u laboratoriji.

Laboratorijske vežbe

U okviru predmeta, organizovane su laboratorijske vežbe. Vežbe počinju u toku semestra, kada se na predavanjima pređe materija potrebna za vežbe. Osim predmetnih nastavnika, laboratorijske vežbe drže docent dr Miloš Bjelić, asistent ms Marija Novičić i studenti demonstratori.
Da bi stekao pravo da polaže ispit, student treba da uspešno uradi sve planirane vežbe iz električnih merenja. Testovi koje studenti rade pre svake vežbe nose ukupno 20% konačne ocene iz električnih merenja. Osvojeni poeni važe zaključno sa oktobarskim rokom školske godine u kojoj je student radio vežbe.

Izrada vežbi

Pravila ponašanja u laboratoriji

Materijali za pripremu vežbi

Završni praktičan rad u laboratoriji

Posle uspešno odrađenih svih vežbi iz električnih merenja, student samostalno u laboratoriji izvodi neko od merenja obuhvaćeno vežbama. Ovaj rad se ocenjuje i nosi 20% konačne ocene.

Polaganje ispita i formiranje konačne ocene

Sam ispit se sastoji od 4 zadatka i nosi 60% ocene.
Da bi student položio ispit, potrebno je da ostvari više od 50% poena na svakom od segmenata koji formiraju konačnu ocenu.
Studenti koji su radili predispitne obaveze u nekoj od prethodnih školskih godina a nisu položili ispit, na ispitu rade samo zadatke (i test, ako nemaju priznate rezultate testa), a ostali poeni im važe od prethodnih godina.
Ocena se formira u skladu sa važećim Pravilnikom o osnovnim akademskim studijama.

Login

Prijava na mailing liste