telit.etf.rs

Kognitivni radio

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Kognitivni radio
Akronim 13M031KR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inzenjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa principima kognitivnog radija, novim načinom razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija. Nove generacije radio sistema usmerene su ka zadovoljenju narastajućih zahteva za bežičnim pristupom visokog protoka kroz bolje upravljanje resursima. U okviru kursa studenti će upoznati mogućnosti boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja spektra.

Ishod predmeta

Na kraju kursa studenti će biti sposobni da: – upoznaju novi način razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija – kognitivni radio – upoznaju tehnike boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja resursa, posebno spektra, u kombinaciji sa tehnologijom elektronskog učenja u oblasti radija – sagledaju buduće pravce razvoja radio komunikacija kroz primenu kognitivnosti u oblasti radija.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Radio evolucija ka kognitivnom radiju – Idealni i realni kognitivni radio – Struktura kognitivnog radija: komponente i njjihove funkcije, kognitivni ciklus, hijerarhija zaključivanja (algoritamska implementacija kognitivnosti) – Multidimenzionalni spektralni prostor i izazovi analize zauzetosti spektra – Temperatura interferencije – Spektralne šupljine – Spectrum sensing – Kooperativni Spectrum sensing – Dinamičko upravljanje spektrom i teorija igara u kognitivnom radiju

Sadržaj praktične nastave

Rešavanje problema koegzistencije primarnih i sekundarnih korisnika u kognitivnom radiju kroz računske primere.

Literatura

[1] Joseph Mitola III, “Software radio architecture: object-oriented approaches to wireless systems engineering”, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-38492-5, New York, 2000.
[2] Jeffrey H. Reed, “Software radio: a modern approach to radio engineering”, Prentice Hall PTR, ISBN 0-13-081158-0, New Jersey, 2002.
[3] Joseph Mitola III, “Cognitive radio architecture: The Engineering Foundations of Radio XML”, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-74244-9, New Jersey, 2006.
[4] Bruce A. Fette, “Cognitive radio technology”, Elsevier Inc, ISBN 0-7506-7952-2, Burlington, 2006.
[5] Ekram Hossain, Dusit Niyato, Zhu Han, “Dynamic Spectrum Access and Management in Cognitive Radio Networks”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-58032-1, New York, 2009.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
45 15
Metode izvođenja nastave

Predavanja, računske vežbe, kolokvijumi, ispiti.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste