telit.etf.rs

Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama
Akronim 13E034MIST
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Milan Bjelica
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Milan Bjelica
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Milan Bjelica
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj Predmeta je da upozna studentkinje i studente s osnovama modeliranja, računarske simulacije i hardverske emulacije telekomunikacionih sistema. Predmet je koncipiran u saradnji s univerzitetima École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Ažurne informacije o Predmetu dostupne su na Moodle e-učionici: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1097

Ishod predmeta

Po završetku kursa, studentkinje i studenti će steći potrebna teorijska i praktična znanja za analizu, projektovanje i optimizaciju telekomunikacionih sistema i mreža.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Metodologija modeliranja i simulacije u telekomunikacijama. Formiranje simulacionog modela. Monte Carlo simulacija. Numerički aspekti simulacije. Obrada rezultata. Uslovi za završetak simulacije. Simulacija retkih događaja. Optimizacija. Simulacija telekomunikacionih i računarskih mreža. Primena hardvera.

Sadržaj praktične nastave

Analiza karakterističnih protokola i sistemskih konfiguracija u slobodnim softverskim alatima (GNU Octave, Python, ns-3, gns3, Omnet++ itd). Rad na hardverskim alatima iz donacije Texas Instruments i Juniper – konfigurisanje i optimizacija karakterističnih algoritama i protokola. Izrada tehničke dokumentacije i prezentacije.

Literatura

M. Bjelica: „Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama“, ETF 2013.
Averill M. Law: “Simulation Modeling & Analysis”, McGraw-Hill, 2007.
Jean-Yves Le Boudec: “Performance Evaluation of Computer and Communication Systems”, EPFL, 2009.
M. Bjelica: “Programski jezik Python – skripta za studente telekomunikacija”, ETF 2016.

Ažurne informacije o Predmetu dostupne su na Moodle e-učionici: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1097

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne i praktične vežbe; projekti

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

e-knjiga (5.3 MB)

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Ažurne informacije o Predmetu dostupne su na Moodle e-učionici: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1097

 

Login

Prijava na mailing liste