telit.etf.rs

Obrada audio signala

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Obrada audio signala
Akronim 13M031OAS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Audio i video tehnologije
Tip studija
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik/saradnik (za DON) ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta

Kurs ima za cilj da pruži uvid u osnovne karakteristike realnih audio signala i specifične postupke obrade koji se koriste u različitim audio aplikacijama: u tehničkoj pripremi signala (sistemi za ozvučavanje, radiodifuzija), muzičkoj produkciji, filmskoj produkciji, forenzici, zaštiti od buke i slično.

Ishod predmeta

U okviru kursa studenti će se kroz odabrane praktične realizacije upoznavati sa specifičnim tehnikama obrade signala u audio sistemima i zahtevima koji se u njima postavljaju.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Audio signali: karakteristike, akvizicija. Amplitudski, frekvencijski i vremenski procesori, poništavanje akustičkog eha. Obrada signala u muzičkoj akustici, audio efekti u muzici. Filtarske banke i ekvalizacija sistema za reprodukciju zvuka. Obrada signala u zaštiti od buke. Obrada signala za prilagođenje osobama sa specijalnim potrebama – slušni aparati.

Sadržaj praktične nastave

Realizacija algoritama obrade audio signala na DSP procesoru.

Literatura

1. Julius O.Smith: „Spectral audio signal processing“, http://www.dsprelated.com/dspbooks/sasp/
2. Julius O. Smith: „Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effects“ http://www.dsprelated.com/dspbooks/pasp/
3. Ljiljana Milić: „Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB® Applications“
4. Udo Zolzer: Digital Audio Signal Processing
5. Udo Zolzer: DAFX: Digital Audio Effects

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, praktičan rad na projektu.
Školske 2020-2021 nastva će se odvijati online, preko MS Teams platforme.
Link ta pristup timu je:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2ed3844e207d49069e787edc90acad85%40thread.tacv2/conversations?groupId=fde11b6b-7944-4870-878b-ea79ec97b8f9&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 40
Kolokvijumi 30
Seminari

Elektronski dokumenti

    Novosti i obaveštenja

    Ostalo

    Login

    Prijava na mailing liste