telit.etf.rs

Osnove i primena interneta

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Osnove i primena interneta
Akronim 13E033OPI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Zoran Čiča, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznati studente sa principima slojevite TCP/IP strukture, i sa svim značajnim protokolima ove strukture. Objasniti vezu između aplikacija i infrastrukture.

Ishod predmeta

Studenti će znati principe funkcionisanja Interneta.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Pregled TCP/IP slojevite strukture. Osnovne tehnologije sloja linka. Uređaji na Internetu: paketski svičevi, mostovi, ruteri. Premošćavanje (STA). Internet adresiranje i protokoli za adresiranje (ARP,DHCP). Rutiranje (OSPF,RIP,BGP). Transportni sloj sa kontrolom zagušenja (UDP,TCP,RTP). Aplikacije na Internetu. Osnovi mrežne zaštite (IPsec,HTTPS,PGP).

Sadržaj praktične nastave

Vežbe na tabli sa demonstracijom funkcionisanja najvažnijih protokola na Internetu.

Literatura

Računarske Mreže, Andrew Tanenbaum, Četvrto Izdanje, 2003, Mikroknjiga
Aleksandra Smiljanić, Osnove i primena Interneta, Akademska misao 2015

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2
Metode izvođenja nastave

Predavanja i auditorne vežbe.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste