telit.etf.rs

Osnovi govorne komunikacije

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Osnovi govorne komunikacije
Akronim OT4OGK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima govorne komunikacije kao što su produkcija i percepcija govora, analiza i obrada govornog signala i savremene govorne tehnologije.

Ishod predmeta

Stvaranje predznanja za naredne kurseve iz oblasti govornih tehnologija na master i doktorskim studijama (Obrada govornog signala, Govorna komunikacija: čovek-računar, Robusna obrada govornog signala, Govorne tehnologije).

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Elementi akustičke fonetike, fiziologija govornog i auditornog sistema, akustička teorija generisanja govora, percepcija govora, percepcija maskiranog govora, modeli percepcije govora, razumljivost i kvalitet govora, digitalna obrada govornog signala, sinteza i prepoznavanje govora, prepoznavanje govornika, kvalitet govorne komunikacije, metode poboljšanja kvaliteta, govorne tehnologije.

Sadržaj praktične nastave

Predavanja sa Power point prezentacijama, interaktivne demnostracije i eksperimenti, izrada seminarskog i/ili projekta.

Literatura

1. S. Jovičić. Govorna komunikacija: fiziologija, psihoakustika i percepcija. Nauka, 1999, Beograd.
2. Douglas O’Shaughnessy. Speech Communications: Human and Machine. IEEE Press, 2000, New York
3. Skripta u elektronskom obliku (ppt)

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, demonstracije, izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

  • Pristup kategoriji je zabranjen!

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste