telit.etf.rs

Osnovi telekomunikacija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Osnovi telekomunikacija
Akronim 13E032OTE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Mirjana Simić Pejović, Lazar Mitrović
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Srđan Brkić, Djordje Sarač, Prof. dr Goran Marković, Prof. dr Vesna Blagojević, Prof. dr Mirjana Simić Pejović, Lazar Mitrović
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.

Ishod predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Model telekomunikacionog sistema. Spektralna analiza signala. Realni signali. Slučajan šum. Linearni i nelinearni sistemi. Analogne modulacije. FDM/FDMA. Odabiranje. A/D konverzije. Impulsna kodna modulacija (PCM), diferencijalna PCM i delta modulacija. ITU preporuke G serije. MPEG standardi. TDM/TDMA. Pregled osnovnih analognih telekomunikacionih sistema. Osnovi teorije informacija i kodiranja. Model digitalnog telekomunikacionog sistema. Kriterijumi kvaliteta i ograničenja sistema. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Intersimbolska interferencija. Ekvalizacija kanala. Elementi teorije odlučivanja. Optimalan prijemnik. Digitalne modulacije. Pregled modernih digitalnih telekomunikacionih sistema.

Sadržaj praktične nastave

Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema.

Literatura

1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd.
4. Praktikum za laboratorijske vežbe.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja, projekata (po izboru) i računskih zadataka.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste