telit.etf.rs

Principi modernih telekomunikacija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Principi modernih telekomunikacija
Akronim 13E033PMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Milan Bjelica
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Milan Bjelica
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Milan Bjelica
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studentkinja i studenata s principima funkcionisanja i pravcima razvoja modernih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ažurne informacije o Predmetu dostupne su na Moodle e-učionici: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1098

Ishod predmeta

Studentkinje i studenti se osposobljavaju za praćenje tehničke dokumentacije i rešavanje jednostavnijih praktičnih problema. Konkretno, moći će razumeti tehničku dokumentaciju vezanu za telekomunikacione instalacije, te projektovati tipičnu instalaciju; razumeće funkcionisanje najznačajnijih L2 tehnologija; programiraće mrežne aplikacije u slobodnim softverskim alatima; programiraće mikrokontroler; izradiće tehnički izveštaj u softverskom alatu LaTeX2e.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Fizički sloj u telekomunikacionim i računarskim mrežama. Sredine za prenos. Telekomunikacione instalacije.
Funkcije sloja linka podataka. Podsloj kontrole pristupa sredini za prenos. Podsloj kontrole logičkog linka. L2 mrežne tehnologije.
Slobodni softverski alati u telekomunikacijama: GNU Octave, Python, LaTeX2e. Programiranje mrežnih aplikacija.
Programiranje telekomunikacionog hardvera. Implementacija algoritama na mikrokontrolerima. Konfigurisanje aktivne mrežne opreme.

Sadržaj praktične nastave

Analiza i izrada projekta telekomunikacione instalacije. Rad u softverskim alatima GNU Octave, Python i LaTeX2e. Programiranje mikrokontrolera MSP430. IoT. Konfigurisanje aktivne mrežne opreme.

Literatura

1. M. Bjelica: „Programski jezik Python: skripta za studente telekomunikacija“, ETF, 2018.
2. James F. Kurose, Keith W. Ross: „Computer Networking: A Top-Down Approach“, Addison-Wesley, 2013 (srpski prevod – „Umrežavanje računara: Od vrha ka dnu“, prevod 6. izdanja, CET, 2014)
3. M. Bjelica: „Telekomunikacione i računarske mreže: zbirka rešenih zadataka“, Akademska misao, 2013.

Ažurne informacije o Predmetu dostupne su na Moodle e-učionici: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1098

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, projekti, seminari

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Ažurne informacije o Predmetu dostupne su na Moodle e-učionici: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1098

 

Recommender Systems in Python: Beginner Tutorial (link)

Understanding basics of Recommendation Engines (with case study) (link)

Ideje za projekte s MSP430 (link)


Izložba studentskih projekata 2017:

Login

Prijava na mailing liste