telit.etf.rs

Razvoj mobilnih servisa

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Razvoj mobilnih servisa
Akronim 13E034RMS
Studijski program elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik (za vezbe) dr Milan Čabarkapa, Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik/saradnik (za DON) dr Milan Čabarkapa, as. Jelena Mladenović, Kristina Jovičić, ms Bojana Ćurčić
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslov Radio sistemi
Cilj predmeta

Cilj ovoga kursa je da student ovlada osnovnim konceptima i znanjima za kreiranje rešenja za različite moderne mobilne telekomunikacione platforme, uključujući najpopularnije mobilne operativne sisteme (Android, iOS i/ili Windows). Student se posebno upoznaje sa sledećim: arhitektura mobilnih uređaja, programski jezici, softverski inženjering, dizajn korisničkog interfejsa i distribucija aplikacija.

Ishod predmeta

Očekuje se da student može da: – razume jedinstvene aspekte dizajna mobilnih servisa uzimajući u obzir karakteristike mreža i terminala, – dizajnira rešenja u različitim tipovima okruženja, – razvija rešenja uzimajući u obzir mogućnost geolociranja i hardverske senzore, – razume upotrebu programskog intefejsa za razvoj aplikacija mobilnih uređaja, – razvija aplikacije u klijent-server okruženju.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Specifičnosti hardvera mobilnog uređaja (moblni uređaji nasuprot stacionarnih). Upoznavanje i koncepti razvoja servisa za Android mobilne terminale. Upoznavanje i koncepti razvoja servisa za iOS mobilne terminale. Kreiranje i uključivanje Web/Cloud servisa. Mobilni senzori. Bezbednost i upravljanje sigurnošću. Privatnost i etika. Upotrebljivost i dostupnost.

Sadržaj praktične nastave

Predviđeno je da studenti imaju više razvojnih projekata.

Literatura

1. J. Iversen, M. Eierman, Learning Mobile App Development, Addison – Wesley, Dec. 2013
2 .Apple, App Development with Swift, Apple Inc. – Education, 2017.
3. Matt Neuburg, iOS Programing Fundamentals with Swift, 3rd eddition,O’REILLY Media Inc., 2016.
4. Matt Neuburg, Programing iOS 10, 7th eddition,O’REILLY Media Inc., 2017.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 70

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste