telit.etf.rs

Osnovi elekomunikacija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Osnovi elekomunikacija
Akronim 19E32OTG
Studijski program elektotehnika i računarstvo
Modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Goran Marković, Doc. dr Mladen Koprivica, Prof. dr Nataša Nešković
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Goran Marković, Doc. dr Mladen Koprivica
Nastavnik/saradnik (za DON) as. Jelena Mladenović
Broj ESPB 6 Status predmeta Izborni
Uslov
Cilj predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija sagledavajući prenos signala, organizaciju i principe rada telekomunikacionih mreža, kao i mogućnosti njihove primene za potrebe komunikacije i upravljanja u elektroenergetskim sistemima.

Ishod predmeta

Studenti će biti upoznati sa osnovnim principima analognog i digitalnog prenosa. Razumeće rad telekomunikacionih mreža kroz topologije i tehnologije koje se u njima primenjuju kao i protokole na kojima su zasnovane. Shvatiće osnovne principe rada radio i optičkih mreža, kao i komunikacije preko energetskih vodova. Upoznaće se sa smart grid tehnologijom sa stanovišta telekomunikacija.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Opšti model analognog i digitalnog telekomunikacionog sistema. Digitalizacija signala i principi digitalnog prenosa. Tehnike prenosa signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti. OSI i TCP/IP modeli mreža. Mrežni uređaji i konfigurisanje. LAN mreže. Adresiranje. Osnovni protokoli. VLAN-ovi. Medijumi za prenos. Sistemi prenosa: optičke i radio mreže. Power Line Communication. Smart grid.

Sadržaj praktične nastave

Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema. (Analiza i analogno-digitalna konverzija signala. Tehnike prenosa u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti. Rad na komunikacionoj opremi i realizacija osnovnih mrežnih topologija. Merenje nivoa električnog polja realnog predajnika. Rad na softverskom paketu za projektovanje radio-sistema i sistema prenosa).

Literatura

1. Proakis J.G & Salehi M,“Communication Systems Engineering“, Prentice Hall, 2. izdanje, 2002, London.
2. Douglas Comer, „Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architecture“, Pearson, 2013.
3. Dokumentacija renoomiranih proizvođača opreme (Nokia Siemens Network, Huawei,Cisco…)
4. N. Nešković, „Usmerene radio veze“, Akademska misao, 2011.
5. A. Nešković, „Radiokomunikacije“, Izdavač: Akademska misao, Beograd, 2012

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari

Elektronski dokumenti

    Ostalo

    Login

    Prijava na mailing liste