telit.etf.rs

Principi modernih telekomunikacija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Principi modernih telekomunikacija
Akronim 13S032PMT
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Vesna Blagojević, Prof. dr Predrag Ivaniš
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Vesna Blagojević, Prof. dr Predrag Ivaniš
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Srđan Brkić, Djordje Sarač, Prof. dr Vesna Blagojević
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima savremenih telekomunikacija.

Ishod predmeta

Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti savremenih telekomunikacija, principima prenosa digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti, kao i konceptima savremenih telekomunikacionih sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Uvod. Statistički i zaštitni kodovi. Teorija informacija i kriptografija. Spektralna analiza. Linearni sistemi. Slučajni procesi. Diskretizacija signala i kvantizacija. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Intersimbolska interferencija i Nikvistov kriterijum. Digitalni modulacioni postupci . Multipleksiranje, višestruki pristup. Koncepti savremenih telekomunikacionih sistema.

Sadržaj praktične nastave

Računski zadaci i laboratorijske vežbe, domaći zadaci

Literatura

1. P. Ivaniš, V. Blagojević, Uvod u digitalne telekomunikacije, Akademska misao, Beograd, 2020.
2. D. Drajić, P. Ivaniš, Uvod u teoriju informacija sa kodovanjem, 4. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2018.
3. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2014, Beograd
4. Ziemer, R. and Tranter, W.H.,. Principles Of Communications: System Modulation and Noise, John Wiley & Sons, 2015, New York.
5. Haykin. S: Communication Systems, John Wiley&Sons, 2001, New York.
6. Sklar B., Digital Communications – Fundamentals and Applications, 2nd ed., Prentice Hall, New Jersey, 2001.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci, prezentacije, diskusije, studije slučajeva.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste