telit.etf.rs

Radio komunikacije

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Radio komunikacije
Akronim OT3RK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik (za vezbe) as. mr Irena Marković, Prof. dr Aleksandar Nešković, as. Jelena Mladenović
Nastavnik/saradnik (za DON) dr Milan Čabarkapa, as. mr Irena Marković, Doc. dr Mladen Koprivica, Kristina Jovičić, Prof. dr Aleksandar Nešković, as. Jelena Mladenović, ms Bojana Ćurčić
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov Telekomunikacije I, Telekomunikacije II
Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima.
Karakteristike i modelovanje propagacionog medijuma.
Organizacija radio-komunikacionih sistema.
Osnove projektovanja savremenih radio-komunikacionih sistema.

Ishod predmeta

Student treba da savlada osnovne pojmove i osnovne fenomene vezane za prostiranje radio-talasa. Dodatno, na kraju kursa student treba da ima sposobnost da samostalno izvrši osnovnu analizu jednog radio-komunikacionog sistema sa stanovišta tehnologije i organizacije.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Karakterizacija radio-komunikacija. Radio-kanal. Slabljenje, feding, interferencija. Osnovni mehanizmi prostiranja. Propagacioni modeli. Baze podataka. Deterministički i statistički pristup. Interferencija i intermodulacija. Diversity. Makroskopski i mikroskopski diversity. Tehnike kombinovanja. Ćelijsko organizovanje radio-sistema. Osnovni princip ćelijskog organizovanja. Analiza saobraćaja.

Sadržaj praktične nastave

Laboratorija: Rad na spektralnom analizatoru. Rad na softverskom paketu za projektovanje radio-sistema. Proračun radio-pokrivanja i određivanje servisne zone. Simulator intermodulacionih smetnji. Merenje nivoa električnog polja realnog predajnika.

Literatura

1. ITU-R recommendations
2 W.C.Y.Lee, Mobile Communications Design Fundamentals, Wiley, 2nd ed., 1993.
3 D.Parsons, The Mobile Radio Channel, 2nd ed., Wiley, 2000.
4 T. Rappaport,Wireless Communications: Principles and Practice, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
5 Publikovani radovi, projekti, dodatni izvodi iz više knjiga, kopije radnih materijala., Published papers, projects, extracts from several books.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste