as. mr Irena Marković | telit.etf.rs

telit.etf.rs

as. mr Irena Marković

as. mr Irena Marković

E-mail: ajrin@etf.rs
Telefon: 3218-450
Soba: 66a
Konsultacije: Utorak 12h

Biografija

AutobiografijaOblasti interesovanjaNajdraži projekti
Irena Marković, rođena Janković, rođena je u Kraljevu, 30. maja 1979. godine. Osnovnu školu završila je u Kraljevu kao dobitnica Vukove diplome, a 1994. godine upisuje prirodno-matematički smer gimnazije u Kraljevu.  Maturirala je 1998. godine kao jedan od najboljih đaka svoje generacije. Studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu započela je školske 1998/99 godine. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stiče 13. jula 2004. godine. Diplomirala je na smeru za Telekomunikacije sa prosečnom ocenom 9.19, izradom diplomskog rada na temu iz oblasti bežičnih širokopojasnih lokalnih mreža, pod nazivom: „Praktična implementacija IEEE 802.11b WLAN mreže u indoor okruženju”, koji je ocenjen najvišom ocenom. Poslediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Telekomunikacije, upisala je u novembru 2004. godine. Magistrirala je 01. jula 2013. godine sa srednjom ocenom 10. Tema magistarskog rada je „Empirijska analiza i modelovanje multipath fedinga WCDMA propagacionog kanala“.

Septembra 2004. godine, Irena Marković je započela stručnu saradnju sa Katedrom za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, gde je angažovana kao saradnica u nastavi i laboratorijskim vežbama. Jula 2005. godine zaposlena je u svojstvu asistentkinje pripravnice na Katedri za telekomunikacije, a decembra 2013. u svojstvu asistentkinje u kom se i sada nalazi. Angažovana je u izvođenju računskih i laboratorijskih vežbi iz predmeta Radio komunikacije, Radio-sistemi, Javni mobilni sistemi, Usmerene radio veze, Radiotehnika i Javni mobilni sistemi.

Iz posebnog zanimanja za oblast konsaltinga i strategijskog upravljanja u domenu obrazovanja i telekomunikacija, 2010. godine stiče MBA (Master of Business and Administration) diplomu u okviru Cotrugli Business School hrvatske poslovne škole, a 2012. godine završava poslediplomske studije na međunarodnom master kursu „Menadžment i poslovna ekonomija“, koji organizuju HEC Paris visoka škola iz Pariza i Ekonomski fakultet u Beogradu.

Govori engleski, francuski i nemački jezik. Udata je i majka jednog deteta.

Stručne oblasti

 • Telekominikacione mreže u vozilima („Vehicular Communications“)
 • Jezgro i infrastruktura mreža budućih generacija (5G, …)
 • Upravljanje telekomunikacionim projektima i razvoj telekomunikacionih servisa
 • Konsalting u telekomunikacijama

Dodatne aktivnosti

Irena Marković svoju energiju u slobodno vreme nadoknađuje dugogodišnjim aktivnim bavljenjem sportom i modernim plesom. Zaljubljenik je u skijanje i zimske padine.

Kreativnost oplemenjuje kroz amatersko angažovanje na dizajnu enterijera. Irena je pasionirani poštovalac francuske kulture, posebno kuhinje i mode, ali i svakodnevne francuske umetnosti življenja.

I kao najvažnije, ljubav prema maloj Sofiji donosi nepresušni izvor motivacije za nova saznanja, edukaciju i „bolje ja“.

Posebno drago i važno priznanje radu na neprestanoj edukaciji, Irena Marković je dobila od svog rodnog grada Kraljeva u jesen 2015. godine, koji je njenu profesionalnu biografiju uključio u program izložbe Muzeja grada Kraljeva pod nazivom: „Kraljevčanke za nezaborav“

http://nmkv.rs/2015/12/kraljevcanke-za-nezaborav/  

I. Marković je 2007. kao deo CCNA Akademije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, učestvovala u osnivanju međunarodnog Cisco F-email projekta namenjenog prekvalifikaciji nezaposlenih žena u domen IT industrije. I. Marković je u okviru programa odabrana za Soft Skills trenera Cisco F-email stipendistkinja na teritoriji Srbije, od kada je pet generacija polaznica uspešno edukovala socijalnim veštinama neophodnim za planiranje i ostvarivanje uspešne karijere.

Rad na navedenom projektu je u okviru Cisco kompanije pohvaljen na najvišem nivou, a njegov značaj sa aspekta društvene odgovornosti i doprinosa uključivanju žnjna u svet tehnike pohvaljen je i promovisan na portaluu prestižnog Huffington Post-a:

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/02/f_email-project_n_4317980.html#slide=3139918

I. Marković je od 2004. član međunarodnog udruženja inženjera IEEE, a bila je i predsednica IEEE Studentskog ogranka Beograd  u periodu od 2006.-2012 u okviru IEEE sekcije  Srbije i Crne Gore. Tokom predsedavanja, Irena je bila vođa projekta „Tesla Neverending Story“ koji je osvojio stipendiju IEEE Asocijacije i okupio studente  iz mnogobrojnih zemalja u čast Nikole Tesle.http://archive.is/7jY1I 

 

Publikacije

Naučno-istraživački radKnjigeMeđunarodne konferencijeDomaće konferencije

Naučno-istraživački rad Irene Marković je iz oblasti radio komunikacija. Predmet njenog istraživanja su savremeni modeli propagacionog kanala koji uspešno simuliraju dinamiku fenomena „rađanja“ i „umiranja“ komponenti višestruke propagacije, poznatijih kao MPC (Multipath Component) komponente. Modelovanje multipath radio kanala istorijski predstavlja jedan od najzahtevnijih zadataka u planiranju mobilnih radio sistema, a posebnu aktuelnost dobio je sa sve većom mobilnošću korisnika i razvojem telekomunikacionih mreža u vozilima (Vehicular Communications).
U toku dosadašnjeg istraživačkog rada Irena Marković bila je autor dva rada na konferencijama od međunarodnog značaja (kategorija M33) i četiri rada na konferencijama od nacionalnog značaja (kategorija M63).

Irena Marković je u svom istraživanju posebno važne rezultate ostvarila u svom magistarskom radu koji su nastavljeni u istraživanjima na daljem programu na doktorskim studijama. Navedeni rezultati su dodatno testirani i razvijeni u složeni matematički model anticipacije dinamike multipath fedinga savremenih urbanih radio kanala koji razmatraju scenario mobilnog korisnika u vozilu. Ostvareni rezultati pokazuju unapređenje do sada publikovanih rezultata iz oblasti od interesa. U pripremi su nove publikacije bazirane na njima.

[1]    Aleksandar Nešković, Irena Janković,  ,, IMS (IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM) – INTEGRACIJA INTERNETA I JAVNIH MOBILNIH SISTEMA”, Akademska misao, Beograd, april 2010, ISBN: 978-86-7466-372-1.

Udžbenik je namenjen nastavi iz predmeta Javni mobilni sistemi koji se drži na četvrtoj godini osnovnih studija, ali i korišćenju od strane stručnjaka zaposlenih u telekomunikacionom sektoru koji se bavi savremenim telekomunikacionim servisima i jezgrom mreže.

[1]    I. Janković, A.Nešković, N.Nešković,  ,,Uticaj implementacije IMS platforme na poboljšanje realizacije servisa mobilnog bankarstva“ (INFOTEH JAHORINA 2010), Jahorina 2010, B&H, Vol 9, Ref E-III-14, str. 617-621.
.
[2]    Janković I., Nešković A., Nešković N., Paunović Đ.: „Empirical Analysis of UMTS Propagation Channel (2127.6 MHZ) for case of Stationary Receiver“, – Proceedings of The 6th International Symposium on Wireless Communication Systems, ISWCS 2009, Sienna 2009, Italy, pp. 545-549.

[1]        Marović L., Marković I., Koprivica M., Nešković A.: „Markov Multipath Radio Channel Model in Outdoor Environment“, Proceedings of The 19th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade 2011, pp.497-500.

[2]        Janković I., Nešković A., Nešković N., Paunović Đ.: „Vremenska Disperzija UMTS Propagacionog Kanala“, Zbornik radova sa konferencije TELFOR 2007, Beograd 2007, str. 187-190.

[3]        Janković I., Koprivica M.,Nešković A., Nešković N., Paunović Đ.: „Teorijska i Eksperimentalna Analiza Autentifikacije i Enkripcije u WLAN 802.11b Mrežama“, Zbornik radova sa konferencije TELFOR 2004, Beograd, Novembar 2004, Sekcija 4, Rad

[4]        Janković I., Koprivica M.,Nešković A., Paunović Đ.: „Eksperimentalna Analiza Radio-pokrivanja WLAN IEEE 802.11b Mreža (Opseg 2.4GHz) u Zatvorenom prostoru“, Zbornik radova sa konferencije ETRAN 2004, Čačak, Jun 2004.

Projekti

Irena Marković je bila jedan od vodećih projektanata saradnika u okviru više desetina projekata od kojih se posebno ističu projekti iz oblasti planiranja javnih mobilnih sistema (operatora Telekom, VIP Mobile, MTEL,…) u domenu izgradnje i dimenzionisanja resurs u domenu komutacije saobraćaja. Značajno projektantsko iskustvo rezultiralo je sticanjem licence za odgovornog projektanta za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema (353) Inženjerske komore Srbije, aprila 2012. godine.
Od 2014. godine Irena je uključena u ekspertski tim sudskih veštaka Elektrotehničko fakulteta, u domenu sporova iz oblasti telekomunikacija.
U nastavku je data lista značajnijih projekata:
 1. „Studija izvodljivosti formiranja Nacionalne laboratorije za sertifikaciju R&TT opreme“, po pozivu RATEL Agencije (A.Nešković, M.Koprivica, G. Marković, I.Marković), 2017.
 2.  „Studija izvodljivosti izgradnje mreže EMF senzora“, po pozivu RATEL Agencije (A.Nešković, M.Koprivica, G. Marković, I.Markovi), 2016.
 3. Član ekspertske komisije sudskih veštaka na poziv Prvog Ekonomskog Suda u Beoogradu u sporu između parničnih strana „Beocity D.O.O.“ ADSL operatora i mobilnog nacionalnog operatora „Telekom Srbija d.o.o.“ (A.Nešković, I.Marković, N.Nešković, Đ.Paunović), 2015.-2017.
 4. Glavni projekat izgradnje upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac 2” kompanije GSM/UMTS mreže kompanije VIP MOBILE, 2012. (A.Nešković, I.Marković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 5. Glavni projekat izgradnje upravljačko-komutacionog centra “Kragujevac 2” kompanije GSM/UMTS mreže kompanije VIP MOBILE, 2012. (A.Nešković, I.Marković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 6. Glavni projekat proširenja radio pristupne mreže „REGIJA JUG“, GSM/UMTS sistema kompanije Telekom Srbija, 2011., (A.Nešković, I.Marković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 7. Glavni projekat za izgradnju Session Border Controller-a za povezivanje međunarodne Softswitch centrale BG/MN03 sa opremom drugih operatora preko SIP i SIP-I/T protokola, Telekom Srbija, 2011., (A.Nešković, I.Marković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 8. Glavni projekat integracije Nokia Siemens Networks Flexi Network Gateway-a u okviru mobilne paketske mreže GSM/UMTS sistema, Telekom Srbija, 2010.,. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 9. Glavni projekat realizacije Huawei HLR (Home Location Register) rešenja GSM/UMTS sistema, Telekom Srbija (MTEL Republika Srpska), 2010., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 10. Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Kragujevac” (faze 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE 2009. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 11. Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Kruševac” (faze 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE 2009. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 12. Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Niš” (faze 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE 2009. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 13. Idejni projekat dizajna infrastrukture faze 1 izgradnje UMTS mreže kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE 2009. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 14. Generalni projekat dizajna infrastrukture faze 1 izgradnje UMTS mreže kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE 2009. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 15. Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Niš” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 16. Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Kruševac” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 17. Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Novi Sad” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 18. Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Bežanija” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 19. Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Užice” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 20. Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Kragujevac” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 21. Idejni projekat IIIa faze izgradnje GSM/UMTS mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., 2007. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 22. Generalni projekat III faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., 2007., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 23. Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Niš” (faze 0 i 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 24. Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Novi Sad” (faze 0 i 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Kragujevac” (faze 0 i 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 25. Generalni projekat GSM/UMTS mreže kompanije MTEL Crna Gora (faze I – IV), MTEL Crna  Gora, 2007. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 26. Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra “Podgorica” (I faza), MTEL Crna Gora, 2007., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 27. Idejni projekat IIcd faze izgradnje GSM/UMTS mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., 2006. (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 28. Generalni projekat IIcd faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., 2006., (A.Nešković, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, etc.).
 29.  „Merenje intenziteta električnog polja u lokalnoj zoni GSM/UMTS bazne stanice  TELEKOM-a“, realizator istraživanja Elektrotehnički fakultet, Beograd. Učestvovala u radu tima koji je vršio merenja nekoliko stotina baznih stanica (u periodu 2005-2008. godine).
 30. „Merenje intenziteta električnog polja u lokalnoj zoni GSM/UMTS bazne stanice MOBTEL-a“, realizator istraživanja Elektrotehnički fakultet, Beograd. Učestvovala u radu tima koji je vršio merenja za više od 100 baznih stanica (u periodu 2005-2008.godine).
 31.  „Procena vrednosti telekomunikacione opreme preduzeća TELEKOM SRBIJA A.D.“, realizator istraživanja Elektrotehnički fakultet, Beograd (2004. godina).

Login

Prijava na mailing liste