telit.etf.rs

Telekomunikacije 3

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Telekomunikacije 3
Akronim 13E033T3, OT3T3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Goran Marković
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Goran Marković
Nastavnik/saradnik (za DON) Djordje Sarač, Prof. dr Goran Marković, Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Vesna Blagojević
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa odabranim temama u oblasti modernih telekomunikacionih sistema.

Ishod predmeta

Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa odabranim temama u oblasti modernih digitalnih telekomunikacionih sistema koja obuhvata: kriterijume kvaliteta prenosa, tehniku proširenog spektra, tehnike višestrukog pristupa, kao i principe širokopojasnih i ultra-širokopojasnih tehnologija.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Principi dizajna modernih digitalnih telekomunikacionih sistema. Ekvalizacione tehnike. Tehnike proširenog spektra (SS). Pseudoslučajne sekvence. Sinhronizacija u sistemima SS. CDMA. Sistemi sa više nosilaca. Trelis kodirana modulacija. Tehnike višestrukog pristupa. Pincipi diverziti tehnika. MIMO tehnologije. WCDMA i UWB tehnike. Trendovi razvoja modernih telekomunikacija.

Sadržaj praktične nastave

Laboratorijske vežbe sa uvodnim testovima.

Literatura

1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd., Dukić M.L.: Principles of Telecommunications, Akademska misao, 2008, Beograd.
2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd., Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principles of Telecommunications – Workbook of Solution Problems, Akademska misao, 2009, Beograd.
4. Praktikum za laboratorijske vežbe, Laboratory exercises companion material.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1 0 0
Metode izvođenja nastave

45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi sa uvodnim testovima. Približno 40 sati samostalnog učenja i vežbanja.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste