as. Kristina Josifović | telit.etf.rs

telit.etf.rs

as. Kristina Josifović

as. Kristina Josifović

E-mail: kristinajos@etf.bg.ac.rs
Telefon:
Soba: 109
Konsultacije:

Biografija

Kristina Josifović je rođena 06.11.1993. godine u Prištini. Završila je osnovnu školu „Janko Veselinović“ u Beogradu i nosilac je diplome „Vuk Karadžić”. Upisala je Osmu beogradsku gimnaziju koju je završila sa odličnim uspehom. 2012. godine je upisala Elektrotehnički fakultet, a 2016. godine diplomirala je na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Radio komunikacije. Diplomski rad pod nazivom „Realizacija programskog paketa za proračun neraspoloživosti usled kiše” odbranila je sa ocenom 10 kod mentora prof. dr Nataše Nešković. Diplomske akademske – master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na modulu Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije upisala je u oktobru 2016. godine. Položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10. Master studije završila je odbranom rada „Realizacija Android aplikacije za prikupljanje podataka mobilnim uređajem sa ciljem rešavanja problema transporta kroz javne mobilne sisteme“ u septembru 2018. kod mentora prof. dr Aleksandra Nešković sa ocenom 10. Od avgusta 2018. zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na mestu saradnika u nastavi, pri katedri za Telekomunikacije i informacione tehnologije.

Publikacije

Radovi na međunarodnim konferencijama

  1. Kristina Josifović, Stefan Boljević, Vukan Ninković, Natan Turčinović, „Simulating Massive IoT Environmental Monitoring Scenario using OMNeT++“, 27th Telecommunications forum TELFOR 2019, Belgrade, November 2019, CD Proceedings paper No. 10.10, ISBN: 978-1-7281-4789-5

Radovi na domaćim konferencijama

  1. Gorana Crnobrnja, Kristina Josifović, Goran Marković, „Unapređenje postupaka za lokalizaciju u bežičnim senzorskim mrežama sa kombinovanjem DV-Hop i Centroid rešenja“, ETRAN, Srebrno jezero, jun 2019, Broj rada (zbornik radova CD): TE 1.4, ISBN 978-86-7466-785-9
  2. Kristina Josifović, Marko Matić, Gorana Crnobrnja, Dragana Lemaić, Goran Marković, „Uporedna analiza klasa range-free postupaka za lokalizaciju u bežičnim senzorskim mrežama“, ETRAN, Srebrno jezero, jun 2019, Broj rada (zbornik radova CD): TE 1.6, ISBN 978-86-7466-785-9

Login

Prijava na mailing liste