telit.etf.rs

Osnovi telekomunikacija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Osnovi telekomunikacija
Akronim 13E032OTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Goran Marković
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Goran Marković, as. Kristina Josifović, Lazar Mitrović
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Srđan Brkić, Djordje Sarač, Prof. dr Goran Marković, Prof. dr Vesna Blagojević, as. Kristina Josifović, Lazar Mitrović
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.

Ishod predmeta

Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti analognih i digitalnih telekomunikacija, principima prenosa analognih i digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti, kao i principima optimalne detekcije signala.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Model TK sistema. Spektralna analiza signala. Slučajan šum. Linearni i nelinearni sistemi. Analogni modulacioni postupci (princip, osobine i uticaj šuma). FDMA. Impulsne modulacije. TDMA. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti (princip, osobine i uticaj šuma). Prenos digitalnih signala u transponovanom opsegu učestanosti (princip, osobine i uticaj šuma). Optičke telekomunikacije.

Sadržaj praktične nastave

Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema.

Literatura

1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd
2. Glover I.A. & Grant P.M.: Digital Communications, Prentice Hall, 2004, London.
3. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2. izdanje, 2002, London.
4. Stojanović Z., Dukić M.L., Petrović Z. Dobrosavljević Z.: Osnovi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 1998, Beograd.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja, projekata (po izboru) i računskih zadataka.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste