telit.etf.rs

Telekomunikacije 1

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Telekomunikacije 1
Akronim 13E032T1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Vesna Blagojević
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Vesna Blagojević, as. Kristina Josifović, Lazar Mitrović
Nastavnik/saradnik (za DON) Djordje Sarač, Doc. dr Ana Gavrovska, Prof. dr Goran Marković, Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Vesna Blagojević, as. Kristina Josifović, Lazar Mitrović
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.

Ishod predmeta

Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti telekomunikacija koje obuhvataju signale i spektre, odabiranje, analogne modulacije, šum i njegov uticaj, osnovne tehnike A/D konverzije kao i osnovne tehnike multipleksiranja/višestrukog pristupa.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Model telekomunikacionog sistema. Mera informacije. Spektralna analiza signala. Realni signali. Slučajan šum. Linearni i nelinearni sistemi. Analogne modulacije. FDM/FDMA. Odabiranje. Impulsne modulacije. A/D konverzije. Impulsna kodna modulacija (PCM), diferencijalna PCM i delta modulacija. ITU preporuke G serije. MPEG standardi. TDM/TDMA. Pregled osnovnih analognih telekomunikacionih sistema.

Sadržaj praktične nastave

Laboratoijske vežbe sa uvodnim testovima.

Literatura

1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd., Dukić M.L.: Principles of Telecommunications, Akademska misao, 2008, Beograd.
2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd., Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principles of Telecommunications – Workbook of Solution Problems, Akademska misao, 2009, Beograd.
4. Praktikum za laboratorijske vežbe, Laboratory exercises companion material.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1 0 0
Metode izvođenja nastave

45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi sa uvodnim testovima. Približno 60 sati samostalnog učenja i vežbanja.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 40 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste