telit.etf.rs

Telekomunikacije 2

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Telekomunikacije 2
Akronim 13E033T2, OT3T2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Goran Marković
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Goran Marković, as. Kristina Josifović
Nastavnik/saradnik (za DON) Djordje Sarač, Prof. dr Goran Marković, Prof. dr Vesna Blagojević, as. Kristina Josifović
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima digitalnih telekomunikacija.

Ishod predmeta

Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti digitalnih telekomunikacija, koje obuhvataju kriterijume kvaliteta prenosa u digitalnim telekomunikacionim sistemima i principe prenosa digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Model digitalnog telekomunikacionog sistema. Kodiranje izvora. Kriterijumi kvaliteta i ograničenja sistema. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Linijski kodovi. Intersimbolska interferencija. Nyquistovi kriterijumi. Ekvalizacija kanala. Elementi teorije odlučivanja. Optimalan prijemnik. Digitalne modulacije. Pregled modernih digitalnih telekomunikacionih sistema.

Sadržaj praktične nastave

Laboratorijske vežbe sa uvodnim testom.

Literatura

1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd., Dukić M.L.: Principles of Telecommunications, Akademska misao, 2008, Beograd.
2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd., Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principles of Telecommunications – Workbook of Solution Problems, Akademska misao, 2009, Beograd.
4. Praktikum za laboratorijske vežbe, Laboratory exercises companion material.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1 0 0
Metode izvođenja nastave

0

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 40 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0

Elektronski dokumenti

Ostalo

Analogne modulacije

Digitalne modulacije

PLL

 

 

 

Login

Prijava na mailing liste