telit.etf.rs

Javni mobilni sistemi

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Javni mobilni sistemi
Akronim OT4JMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik (za vezbe) as. mr Irena Marković, Doc. dr Mladen Koprivica, as. Jelena Mladenović
Nastavnik/saradnik (za DON) dr Milan Čabarkapa, as. mr Irena Marković, Doc. dr Mladen Koprivica, Kristina Jovičić, ms Bojana Ćurčić
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov Radio komunikacije, Radio-sistemi
Cilj predmeta

Upoznavanje sa naprednim funkcijama upravljanja i organizacije savremenih javnih mobilnih sistema. Proračun radio pokrivanja i saobraćajnog kapaciteta podsistema baznih stanica. Projektovanje i proračun kapaciteta osnovnih elemenata jezgra mreže.

Ishod predmeta

Student treba da stekne uvid u organizaciju i napredne funkcije savremenog javnog mobilnog sistema, kao i sposobnost da samostalno sprovede osnovne faze projektovanja ovakvih sistema. Sticanje solidne osnove za samostalni istraživački rad.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Organizacija i planiranje radio-podsistema – GSM, UMTS, LTE. Napredne funkcionalnosti i tehnike GSM, UMTS, LTE radio-interfejsa. Aspekti zaštite – autentifikacija i kriptozaštita. Dimenzionisanje čvorova i njihovih međusobnih veza upravljačko-komutacionog segmenta. MIN – Mobilne inteligentne mreže. 3GPP domen komutacije paketa. Servis prenosa broja. IMS – IP Multimedia Subsystem. Budući razvoj.

Sadržaj praktične nastave

Laboratorija: Merenje karakterističnih veličina GSM i UMTS radio-podsistema korišćenjem naprednog mernog sistema. Rad na GSM, UMTS i LTE simulatoru. Proračun kapaciteta veza upravljačko-komutacionog podsistema.

Literatura

GSM recommendations, www.etsi.org
1. 3GPP specifications, www.3gpp.org
2. Trening dokumentacija proizvođača opreme (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel)
3. J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad, “Radio network planning and optimization for UMTS”, John Wiley, 2006.
4. E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sköld: 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, Elsevier, 2011.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste