telit.etf.rs

Obrada signala 1

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Obrada signala 1
Akronim 13E033OS1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Goran Marković, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov Signali i sistemi, Telekomunikacije 1 (nije formalan uslov, ali je preporuka da se Obrada signala 1 prati i polaže nakon ova dva kursa)
Cilj predmeta

Cilj je da se prikažu osnovne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, idealnom i realnom sistemu za digitalnu obradu kontinualnih signala, spektralnoj analizi signala, projektovanju i realizaciji osnovnih tipova FIR i IIR filtara.

Ishod predmeta

Studenti će moći da razumeju osnovne koncepte vezane za digitalnu obradu signala. Naučiće osnovne tehnike za spektralnu analizu digitalnih signala. Biće obučeni da projektuju osnovne tipove FIR i IIR digitalnih filtara. Biće obučeni da koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju jednostavnih problema vezanih za spektralnu analizu i projektovanje i analizu digitalnih filtara.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Analiza diskretnih signala i sistema u vremenskom domenu, analiza diskternih sistema pomoću Z i Furijeove transformacije, idealan i realan sistem za digitalnu obradu kontinualnih signala, diskretna Furijeova transformacija, brza Furijeova transformacija, osobine linearnih vremenskih invarijantnih sistema, projektovanje i realizacija FIR i IIR filtara, osnove sistema sa više brzina.

Sadržaj praktične nastave

Softverska implementacija u MATLAB-u (MATLAB klonu)

Literatura

1. Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević, Jelena Ćertić, Uvod u digitalnu obadu signala, ISBN 978-86-7466-558-9, Akademska Misao, Beograd, 2015.
2. Digital Signal processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
3. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, J. Proakis and D. Manolakis, Prentice Hall, 1996.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Polaganje ispita

Konačna ocena iz Obrade signala 1 (13e033os1) formira se na osnovu ukupnog broja poena sakupljenih na laboratorijskim vežbama, kolokvijumu i samom ispitu. Da bi se ispit položio, potrebno je sakupiti najmanje 51 poena uz dodatne uslove koji su definisani posebno za svaki segment koji utiče na formiranje konačne ocene.

Laboratorijske vežbe

U toku semestra rade se 4 laboratorijske vežbe. Svaka laboratorijska vežba sastoji se od praktičnog rada i testa koji nosi 5 poena. Na laboratorijskim vežbama može se ostvariti ukupno 20 poena. Poeni sakupljeni na ovaj način važe zaključno sa poslednjim ispitnim rokom tekuće školske godine. Laboratorijske vežbe nisu obavezne. Ispit se može položiti i bez odrađenih laboratorijskih vežbi ali se poeni osvojeni na ovaj način ne mogu nadoknaditi. Studenti koji su već radili vežbe, kao i studenti koji iz opravdanih razloga ne mogu da rade vežbe, umesto lab. vežbi rade test koji će biti organizovan krajem semestra i koji se odnosi na osnovne pojmove i definicije vezane za gradivo koje je obuhvaćeno vežbama.

Kolokvijum

U toku semestra postoje i domaći zadaci. Domaći zadaci nisu obavezni ali predstavljaju pripremu za kolokvijum. Rade se u MATLAB-u.

Kolokvijum se polaže na računaru i podrazumeva rešavanje zadatka u MATLAB okruženju. Kolokvijum nosi maksimalno 20 poena. Organizuje se u terminu pete laboratorijske vežbe. Kolokvijum važi zaključno sa poslednjim ispitnim rokom tekuće školske godine. Kolokvijum je moguće nadoknaditi u januarskom ispitnom roku.

Ispit

Ispit se sastoji od četiri zadatka koji ukupno nose 60 poena. Za bi se ispit položio potrebno je da bar dva zadatka budu urađena za prolaz (jedan iz prvog jedan iz drugog dela gradiva). Prvi deo gradiva obuhvata analizu signala i sistema u vremenskom deomenu, Furijeovu, Z transformaciju, DFT transformaciju, FFT algoritme, realan sistem za obradu kontinualnih signala u digitalnom domenu i generalnu analizu LTI sistema. Drugi deo gradiva odnosi se na metode projektovanja FIR i IIR filtarskih struktura, realizacione structure i sisteme sa promenljivom frekvencijom odabiranja.

Login

Prijava na mailing liste