telit.etf.rs

Obrada signala 2

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Obrada signala 2
Akronim 13E033OS2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Goran Marković, Prof. dr Jelena Ćertić, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan/izborni (zavisi od smera)
Uslov
Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti nauče napredne tehnike obrade signala u telekomunikacijama i audio sistemima. Fokus je na spektralnoj analizi u realnom vremenu, analizi slučajnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, sistemima sa više brzina, adaptivnim filtrima i nestandardnim filtarskim strukturama.

Ishod predmeta

Studetni će moći da:
-primene napredne tehnike digitalne obrade signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, pogodne za rešavanje praktičnih problema
-projektuju jednostavnije sisteme sa više brzina i filtarske banke
-koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju problema u oblasti telekomunikacija i audio sistema
-primene teorijske koncpete u realizaciji praktičnih sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Spektralna analiza u realnom vremenu; slučajni diskretni signali, analiza efekata konačne dužine reči; koncept namenske hardverske platforme, DSP procesori i FPGA; obrada signala s više brzina, digitalne banke filtara; varijabilni filtri; digitalni analitički signali i Hilbertovi transformatori; adaptivni filtri; analiza i obrada signala u MATLAB-u (MATLAB klonu) i na DSP modulu.

Sadržaj praktične nastave

Analiza i sinteza algoritama u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu.

Literatura

1. Lj. Milić: Multirate Filtering for Digital Signal Processing, IGI global, 2009
2. S. Mitra: Digital Signal processing: A Computer Based Approach, Mc Graw Hill, 2006
3. Jelena Ćertić, Ljiljana Milić, Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala – skripta

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 34
Kolokvijumi 36
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Predmet obrada signala 2 je obavezan na smeru Audio i video komunikacije a izborni na ostalim smerovima modula Telekomunikacije i informacione tehnologije.

U školskoj 2021/2022, u zavisnosti od broja prijavljenih studenata, nastava (predavanja i vežbe) će se odvijati uživo i/ili online, preko MS Teams platforme:

Tim Obrada signala 2 – 13e033os2 – 2021/2022

Login

Prijava na mailing liste