telit.etf.rs

Obrada signala 2

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Obrada signala 2
Akronim 13E033OS2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Dragana Šumarac Pavlović, Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, Doc. dr Goran Marković, Prof. dr Jelena Ćertić, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan/izborni (zavisi od smera)
Uslov
Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti nauče napredne tehnike obrade signala u telekomunikacijama i audio sistemima. Fokus je na spektralnoj analizi u realnom vremenu, analizi slučajnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, sistemima sa više brzina, adaptivnim filtrima i nestandardnim filtarskim strukturama.

Ishod predmeta

Studetni će moći da:
-primene napredne tehnike digitalne obrade signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, pogodne za rešavanje praktičnih problema
-projektuju jednostavnije sisteme sa više brzina i filtarske banke
-koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju problema u oblasti telekomunikacija i audio sistema
-primene teorijske koncpete u realizaciji praktičnih sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Spektralna analiza u realnom vremenu; slučajni diskretni signali, analiza efekata konačne dužine reči; koncept namenske hardverske platforme, DSP procesori i FPGA; obrada signala s više brzina, digitalne banke filtara; varijabilni filtri; digitalni analitički signali i Hilbertovi transformatori; adaptivni filtri; analiza i obrada signala u MATLAB-u (MATLAB klonu) i na DSP modulu.

Sadržaj praktične nastave

Analiza i sinteza algoritama u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu.

Literatura

1. Lj. Milić: Multirate Filtering for Digital Signal Processing, IGI global, 2009
2. S. Mitra: Digital Signal processing: A Computer Based Approach, Mc Graw Hill, 2006
3. Jelena Ćertić, Ljiljana Milić, Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala – skripta

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 34
Kolokvijumi 36
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Predmet obrada signala 2 je obavezan na smeru Audio i video komunikacije a izborni na ostalim smerovima modula Telekomunikacije i informacione tehnologije.

U školskoj 2020-2021 nastava (predavanja i vežbe) će se odvijati online, preko MS Teams platforme.

Link za pristup timu na MS Teams platformi je:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a744c33beee974021b8213a3b9f14f76d%40thread.tacv2/conversations?groupId=a9e4cb9c-58e4-40bd-bbe1-6d44fff57a53&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba

U školskoj 2020-2021 godini, laboratorijske vežbe će se odvijati u skladu sa preporukama Univerziteta i Fakulteta.

U školskoj 2020-2021 godini, kolokvijumi (predviđena su dva kolovkijuma) će se odvijati u skladu sa preporukama Univerziteta i Fakulteta.

Login

Prijava na mailing liste