telit.etf.rs

Praktikum softverski alati 2

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Praktikum softverski alati 2
Akronim 19E032PSA2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Broj ESPB 3 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta

Upoznavanje sa dva programska paketa korisna za studente telekomunikacija i informacionih tehnologija. 1. MATLAB (MATLAB klon) – rešavanje jednostavnih problema vezanih za telekomunikacije 2. LabVIEW – upoznavanje sa programskim paketom.

Ishod predmeta

Studenti će moći da: -korisite programski paket MATLAB (MATLAB klon) korisite programski paket LabVIEW -razviju programski kod u programskom paketu MATLAB (MATLAB klon) određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način -razviju programski kod u programskom paketu LabVIEW određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

MATLAB (MATLAB klon): MATLAB funkcije. Rad sa audio fajlovima. Rad sa slikom. Kreiranje funkcija za rešavanje računskih problema u telekomunikacijama. Jednostavni simulacioni modeli, modelovanje kontinualnih signala i procesa. Implementacija diskretnih LTI sistema. LabVIEW: Uvod. G jezik. Virtuelni instrumenti. Dizajn i implementacija složenih testova i merenja, automatizacija mernih sistema.

Sadržaj praktične nastave

Demonstracija programskih paketa. Laboratorijske vežbe – rešavanje jednostavnih problema.

Literatura

MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments. http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1.5
Metode izvođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vežbe.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 70
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Programski paketi

Cilj predmeta je da se studenti osposobe da koriste:

LabVIEW

MATLAB

u rešavanju problema u telekomunikacijama.
Trudimo se da dinamika na predmetu bude usklađena sa kursevima koji idu u paraleli, i da izložena materija bude korisna za dalje studiranje.

Predavanja i laboratorijske vežbe

U školskoj 2023/2024 kreiran je tim na MS Team platformi za distribuciju materijala.

U toku semestra predavanja i laboratorijske vežbe su organizovani tako da je nastava podeljena u dve celine. Prva celina odnosi se na LabVEIW programski paket. Posle dva dvočasa predavanja, slede laboratorijske vežbe na kojima studenti treba samostalno da urade određen broj primera. Druga celina odnosi se na MATLAB programski paket, sastoji se od pet dvočasa predavanja i laboratorijskih vežbi na kojima se rade zadati primeri.

U toku izrade laboratorijskih vežbi, na raspolaganju su svi materijali sa predavanja, i sva raspoloživa pomoćna literatura (studenti imaju pristup Internetu).

Formiranje ocene

Praktikum se sastoji od tri celine i može se položiti polaganjem dva kolokvijuma L i M i u formi testa koji se organizuju u toku semestra i izradom jednog zadatka Z (ispita u formi izrade zadatka – pisanja koda).

Da bi se na ovaj način položio praktikum, potrebno je na kolokvijumima L i M sakupiti više od 50% poena i više od 25% poena na trećem delu Z.

Ukupan broj poena se formira kao 3*L+4*M+Z, gde je:

  • L-broj ostvarenih poena na kolokvijumu iz LabVIEW-a (maksimalno 10),
  • M-broj ostvarenih poena na kolokvijumu iz MATLAB-a (maksimalno 10),
  • Z-broj ostvarenih poena na zadatku  (maksimalno 30).

Da bi se položio ispit, potrebno je ukupno ostvariti najmanje 51% poena.

Login

Prijava na mailing liste