telit.etf.rs

Telekomunikacioni sistemi

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Telekomunikacioni sistemi
Akronim 13E033TS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Nataša Nešković
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Nataša Nešković
Nastavnik/saradnik (za DON) dr Milan Čabarkapa, as. mr Irena Marković, Prof. dr Ana Gavrovska, Doc. dr Mladen Koprivica, Kristina Jovičić, ms Bojana Ćurčić
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa odlikama savremenih telekomunikacionih sistema, principima njihovog projektovanja i analize.

Ishod predmeta

Studenti će moći da prate tehničku dokumentaciju, izvršavaju tipične proračune i merenja na TK sistemima.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Radiokomunikacioni sistemi. Radiodifuzni sistemi: audio i TV. Satelitski sistemi. Različiti televizijski sistemi. Frekvencijski opsezi. Frekvencijsko planiranje, raspodela i dodela frekvencija. Optički telekomunikacioni sistemi. Multipleksiranje po talasnim dužinama. Kablovi. Medijumi za prenos. Izobličenja i performanse sistema. Proračun veze. Tarifiranje u telekomunikacijama.

Sadržaj praktične nastave

Rešavanja jednoistavnih problema i proračun parametara TK sistema. Merenja na sistemima.

Literatura

1. Essentials of Modern Telecommunications Systems, Kularahtna, N. and Dias D. Artech House, Inc. 2004.
2. Martin Cave, Chris Doyle and William Webb, Essentials of Modern Spectrum Management, Cambridge University Press 2007.
3. Fundamentals of Telecommunications, Roger L. Freeman, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
4. Costas Courcoubetis, Richard Weber, Pricing Communication Networks – Economics, Technology and Modelling, Wiley Interscience Series, 2003.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. Domaći zadaci.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste