telit.etf.rs

Video sistemi

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Video sistemi
Akronim 13E034VS
Studijski program Elektrotehnika i racunarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije – smer Audio i video komunikacije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Ana Gavrovska
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Ana Gavrovska
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Ana Gavrovska
Broj ESPB 6 Status predmeta Obavezan
Uslov Nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptom produkcionog video studija i procesiranjem video i audio signala u okviru produkcije i post produkcije.

Ishod predmeta

Razumevanje kontribucione mreže i principa prenosa multimedijalnog sadržaja unutar nje. Sticanje znanja za obavljanje najvažnijih video i audio merenja.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Koncept TV centra, studijska i produkciona oprema. Koncept sinhronizacije. Mikseri video i audio signala. Lonearna i nelinearna montaža. Digitalni interfejsi. SDI-SDTI-ASI, rutiranje video i audio. Video serveri. Automatizacija produkcionog centra. AAF, mxf. Virtuelni studio. Merenja u televiziji.

Sadržaj praktične nastave

Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe u računskom centru gde se vrši simulacija procesa u studiju.

Literatura

1. Karl Paulsen, Moving Media Storage Technologies Applications & Workflows for Video and Media, 2011.
2. Al Kovalick, Video Systems in an IT Environment, Focal Press, 2005.
3. E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004.
4. C. Wootton, A practical guide to video and audio compression, Focal Press, Oxford, 2005.
5. Aktuelni materijal sa Interneta i članci iz časopisa

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 50

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste