telit.etf.rs

Sistemi za obradu slike

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Sistemi za obradu slike
Akronim 19E033SOS/13E034SOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Ana Gavrovska
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Ana Gavrovska
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Ana Gavrovska
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim komponentama sistema i konceptima digitalne obrade slika.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata da koriste poznate metode digitalne obrade slika i da samostalno kreiraju i razvijaju algoritme za digitalnu obradu slika.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Koncept digitalne obrade dvodimenzionih signala. Senzori i akvizicija slike. Diskretizacija i digitalizacija. Osnovne obrade u prostornom domenu. Obrade u transformacionom domenu. Segmentacija i klasifikacija objekata. Kompresija slike. Arhiviranje, prenos i prikazivanje slika.

Sadržaj praktične nastave

Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe u računskom centru gde obrada slike vrši primenom računara.

Literatura

1. Rafael Gonzales, Richard Woods, Digital Image Processing, 2nd Ed., Prentice Hall, 2002, Rafael Gonzales, Richard Woods, Digital Image Processing, 2nd Ed., Prentice Hall, 2002
2. Rafael Gonzales, Richard Woods, Steven Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Prentice Hall, 2004, Rafael Gonzales, Richard Woods, Steven Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Prentice Hall, 2004
3. Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002, Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe na računaru.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 30

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste