telit.etf.rs

Praktikum softverski alati 1

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Praktikum softverski alati 1
Akronim 19E032PSA1
Studijski program elektrotehnika i racunarstvo
Modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Broj ESPB 3 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta

Upoznavanje sa dva programska paketa korisna za studente telekomunikacija i informacionih tehnologija.
1. Python
2. MATLAB (MATLAB klon) – upoznavanje sa programskim paketom

Ishod predmeta

Studenti će moći da:
-korisite programski paket Python
-korisite programski paket MATLAB (MATLAB klon)
-razviju programski kod u programskom paketu Python određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način
-razviju programski kod u prograskom paketu MATLAB (MATLAB klon) određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Python: instalacija; tipovi podataka, operatori, logičke operacije, zapisi brojeva, moduli, funkcije, liste, aliasi, matrice, strukture, stringovi, fajlovi; Python objektno orijentisano programiranje, Pylab, simboličko računanje – SymPy.
MATLAB (MATLAB klon): Komandni prozor. Podaci, aritmetičke i logičke operacije. Indeksi. Skriptovi i funkcije. Grafika. Animacija. Simboličko računanje. Toolbox.

Sadržaj praktične nastave

Demonstracija programskih paketa.
Laboratorijske vežbe – rešavanje jednostavnih problema.

Literatura

MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments. http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1.5
Metode izvođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vežbe.
U školskoj 2022/2023. godini nastava će početi kada bude izvesno da će se formirati grupa za predavanja.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 70
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

PSA 1

Predmet Praktikum softverski alati 1 (19E032PSA1) na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije je nov predmet u akreditaciji 2019. Zamišljen je tako da studenti steknu osnovna znanja iz dva programska alata, što bi trebalo da im olakša primenu softvrskih alata u drugim predmetima. Svi materijali sa predavanja, materijali za lab. vežbe i sva potrebna obaveštenja biće objavljivani na stranici predmeta. Dodatna obaveštenja: Mirjana Simić-Pejović (mira@etf.rs)Jelena Ćertić (certic@etf.rs).

Predavanja

Predavanja drže prof. Mirjana Simić-Pejovićvanredni profesor Jelena Ćertić.

Ukupan fond časova za predavanja je 7 dvočasa:

  • dva dvočasa iz MATLAB (MATLAB klon) paketa,
  • pet dvočasa iz Python-a.

Predispitne obaveze

Predispitne obaveze sastoje se od laboratorijskih vežbi, domaćih zadataka i kolokvijuma.

Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vebe obuhvataju:

  • MATLAB (MATLAB klon) – 2 termina po 2 sata
  • Python – 3 termina po 2 sata

Domaći zadaci

Posle svakog od dva bloka predavanja i vežbi (MATLAB i Python) studenti će dobiti da samostalno urade zadatke.

Polaganje ispita i formiranje konačne ocene

Ocena se formira na osnovu dva kolokvijuma i istpita:

  • 1. kolokvijum – MATLAB – 30%
  • 2. kolokvijum - Python – 40%
  • pismeni ispit - Python – 30%

Da bi student položio ispit, potrebno je da ostvari više od 50% poena na svakom od segmenata koji formiraju konačnu ocenu.
Ocena se formira u skladu sa važećim Pravilnikom o osnovnim akademskim studijama.

Login

Prijava na mailing liste