telit.etf.rs

Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima
Akronim 13D031MSKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Dejan Drajić
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima i konceptima modelovanja saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima i osposobljavanje studenata za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.

Ishod predmeta

Očekuje se da studenti savladaju osnovne postupke i alate za modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima i budu osposobljeni ѕa samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Uvod u M2M komunikacione sisteme i njihovu primenu. Analiza postojećih i budućih M2M aplikacija. Upoznavanje sa postojećim metodama analize i modelovanja M2M saobraćaja. Principi razvoja novih aplikacija. Matematičko modelovanje saobraćajnih slučajeva. Principi snimanja i analize saobraćaja u živim mrežama. Metode razvoja generatora saobraćaja.

Sadržaj praktične nastave

Praktičan rad vezan za korišćenje postojećih alatki za simulaciju saobraćaja u bežičnim i mobilnim režama. Razvoj novih alatki. Modeliranje i simulacija novih aplikacija u živim mrežama (mobilnim, vifi).

Literatura

1. David Boswarthick, Omar Elloumi, Olivier Hersent: „M2M Communications, A System Approach“, John Wiley & Sons Ltd, 2012., David Boswarthick, Omar Elloumi, Olivier Hersent: „M2M Communications, A System Approach“, John Wiley & Sons Ltd, 2012
2. Uckelmann, Dieter; Harrisson, Mark; Michahelles, Florian, eds (2011). „An Architectural Approach Towards the Future Internet of Things“. Architecting the Internet of Things, Berlin, Germany: Springer. p. 8., Uckelmann, Dieter; Harrisson, Mark; Michahelles, Florian, eds (2011). „An Architectural Approach Towards the Future Internet of Things“. Architecting the Internet of Things, Berlin, Germany: Springer. p. 8.
3. 3GPP preporuke, 3GPP recommendations
4. ETSI preporuke, ETSI recommendations

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
6
Metode izvođenja nastave

Predavanja, mentorski rad, praktičan rad, projekti

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 20

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste