telit.etf.rs

Projektovanje telekomunikacionih mreža

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Projektovanje telekomunikacionih mreža
Akronim 13M031PTM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Aleksandar Nešković
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa procesom analize potreba korisnika i projektovanja TK mreža. Razvijanje analitičke sposobnosti studenata sa stanovišta raščlanjivanja zahteva korisnika i povezivanja sa mogućnostima raspoloživih tehnologija za izgradnju mreža. Upoznavanje studenata sa zakonskom regulativnom ove oblasti.

Ishod predmeta

Studenti bi trebalo da:
- znaju da analiziraju projektni zadatak;
- znaju da urade tehničko rešenje složene telekomunikacione mreže koja obuhvata delo sistema unutar objekta kao i deo sistema izvan objekata;

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Zakonska regulativa. Tipovi informacija. TK mreže i sistemi. Komunikacioni zahtevi TK servisa. Strukturni kablovski sistemi. IP/MPLS, WDM tehnologija. Projektovanje LAN, MAN, WAN i metro mreža. Sistemi za nadzor i upravljanje mrežama Izrada tehničke dokumentacije za projektovanu mrežu. Primeri i analize realnih projekata telekomunikacionih mreža

Sadržaj praktične nastave

Upoznavanje studenata sa zakonskom regulativom iz oblasti projektovanja i praktičnim iskustvima. Analiza urađenih projekata uz diskusiju mogućih varijanti rešenja sa osvrtom na moguća drugačija rešenja u skladu sa razvojem novih tehnologija.

Literatura

1. Cabling: The Complete Giude to Network Wiring, David Barnett, David Groth, Jim McBee, SYBEX, 2004.
2. Broadband Telecommunications Handbook, Second edition, Regis J. (Bud) Bates, McGraw-Hill, 2002.
3. Fiber-optic Communication Systems, Third edition, Govind P. Agrawal, Wiley-Interscience, 2002.
4. Computer Networks, Fourth edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 2003.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja, auditorne vežbe i pokazna demonstracija pojedinih elemenata sistema bitnih za proces projektovanja. Na kraju predavanja studenti samostalno rade projekat telekomunikacione mreže koju obuhvata više udaljenih objekata.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste