telit.etf.rs

Sistemi mobilnih radio-veza

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Sistemi mobilnih radio-veza
Akronim 13D031SMR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Razmatranje problema organizovanja i implementacije mobilnih radio-sistema. Kandidat treba da savlada principe projektovanja i optimizacije savremenih mobilnih radio-sistema.

Ishod predmeta

Nakon savladanog kursa, student treba da zna
- da analizira problem u radio sistemu,
- da pronađe i analizira postojeća rešenja, i
- da primeni savremene statističke metode i/ili optimizacione postupe za rešavanje problema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Arhitektura radio mreže. Problematika projektovanja i optimizacije radio mreže. Upravljanje mobilnošću. Aspekti sigurnosti u radio-segmentu. Jezgro mreže. Načini za obezbeđivanje kvaliteta servisa. Nadgledanje i kontrola mobilnog radio-sistema. Distribuirano i centralizovano upravljanje. Realizacija servisa. Podsistemi za obračun i tarifiranje.

Sadržaj praktične nastave

teorijski i praktični samostalni istraživački rad

Literatura

1. ETSI GSM recommendations. www.etsi.org
2. 3GPP specifications. www.3gpp.org
3. IETF RFCs. www.ietf.org/rfc.html
4. IEEE technical literature, http://ieeexplore.ieee.org.
5. Trening dokumentacija proizvođača opreme (Ericsson & Siemens)

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
6 1.5
Metode izvođenja nastave

Mentorski pristup.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 70

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste