telit.etf.rs

Sistemi sa više brzina

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Sistemi sa više brzina
Akronim 13M031SVB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Informaciono komunikacione tehnologije i Audio i video tehnologije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov
Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne principe obrade signala s više brzina. Fokus je na algoritmima i ralizacionim strukturama sistema s više brzina. Cilj je da se analiziraju primene u telekomuniakcijama i obradi audio signala i da se razviju softverska rešenja za tipične praktične probleme.

Ishod predmeta

Studenti će moći da: -razumeju osnovne i napredne koncepte vezane za obradu signala s više brzina -simuliraju sisteme s više brzina u MATLAB (MATLAB klon) okruženju -primene tehnike obrade signala s više brzina u rešavanju problema vezanih za telekomunikacije i obradu audio signala i da ta rešenja realizuju.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Osnove sistema s više brzina, downsampling, upsampling, decimation, interpolation, filtri u sistemima s više brzina (FIR IIR), promena frekvencije odabiranja sa racionalnim i sa proizvoljnim faktorom, tehnike obrade signala s više brzina u projektovanju filtara, filtarske banke, banke sa savršenom i približno savršenom rekonstrukcijom, sistemi sa više brzina u telekomunikacionim i audio sistemima.

Sadržaj praktične nastave

Analiza i sinteza filtara u sistemima s više brzina, simulacija sistema s više brzina u MATLAB (MATLAB klon) okruženju.

Literatura

Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
G. Dolecek, Multirate Systems, Design and Application, Idea Group Publishing, 2002.
N. J. Fliege, Multirate Digital Signal Processing: Multirate Systems – Filter Banks – Wavelets, Wiley, 2000.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

SVB 01 (900.7 KB)

SVB 02 (573.7 KB)

SVB 03 (841.3 KB)

SVB 04 (763.8 KB)

SVB 05 (1.2 MB)

SVB 06 (3.3 MB)

Tehnika Frekvencijskog Maskiranja Primer IIR (350.1 KB)

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste