telit.etf.rs

Praktikum softverski alati

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Praktikum softverski alati
Akronim 13E032PSA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Mirjana Simić Pejović
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, Prof. dr Jelena Ćertić, Prof. dr Mirjana Simić Pejović, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 3 Status predmeta Izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa dva osnovna programska paketa neophodna na odseku za Telekomunikacije i IT:
1. MATLAB
2. LabVIEW.

Ishod predmeta

Student treba da nauči samostalno da korisiti dva prethodno navedena programska paketa. Praktično, student treba da nauči da pokrene svaki programski paket, definiše simulaciju, sprovede je i prezentuje rezultate.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

1. MATLAB
Razvojno okruženje. Desktop alati. Kontrolisanje ulazno-izlaznog komandnog prozora. Grafika. Animacija. Programiranje. Skriptovi i funkcije. Toolbox-ovi. Elementi simulacije u telekomunikacijama.
2. LabVIEW
Uvod. G jezik. Virtuelni instrumenti. Dizajn i implementacija složenih testova i merenja, automatizacija mernih sistema.

Sadržaj praktične nastave

Demonstracija programskih paketa. Laboratorijske vežbe na definisanim problemima.

Literatura

MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments, http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1.5
Metode izvođenja nastave

Školske 2020-2021 nastava će se držati online, preko MS Teams platforme.
Link za pristup timu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4bc005a5cce4260a53ab3d2ea0f7c12%40thread.tacv2/conversations?groupId=6fab8343-b72e-4b9c-be37-3c58f9ec4650&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 70
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Programski paketi

Cilj predmeta je da se studenti osposobe da koriste:

MATLAB

LabVIEW

u rešavanju problema u telekomunikacijama.
Trudimo se da dinamika na predmetu bude usklađena sa kursevima koji idu u paraleli, i da izložena materija bude korisna za dalje studiranje.

Predavanja i laboratorijske vežbe

U školskoj 2020-2021 predavanja će se držati online, preko MS Team platforme.

Timu Praktikum softverski alati – 13e032psa – 2020-2021 možete pristupiti klikom na link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4bc005a5cce4260a53ab3d2ea0f7c12%40thread.tacv2/conversations?groupId=6fab8343-b72e-4b9c-be37-3c58f9ec4650&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba

U toku semestra predavanja i laboratorijske vežbe su organizovani tako da je nastava podeljena u tri celine. Prva celina odnosi se na LabVEIW programski paket. Posle dva dvočasa predavanja, slede laboratorijske vežbe na kojima studenti treba samostalno da urade određen broj primera. Druga celina odnosi se na MATLAB programski paket, sastoji se od tri dvočasa predavanja i laboratorijskih vežbi na kojima se rade zadati primeri.

U školskoj 2020-2021 moguće je da će dinamika predavanja i vežbi biti drugačija, odnosno da će se u prvom delu semestra držati predavanja, a u drugom delu semestra laboratorijske vežbe. Dinamika nastave na predmetu biće usklađena sa preporukama rukovodstva Fakulteta i Univerziteta.

U toku izrade laboratorijskih vežbi, na raspolaganju su svi materijali sa predavanja, i sva raspoloživa pomoćna literatura (studenti imaju pristup Internetu).

U školskoj 2020-2021 organizacija laboratorijskih vežbi biće usklađena sa preporukama rukovodstva Fakulteta i Univerziteta. O načinu organizovanja laboratorijskih vežbi (online, ili u prostorijama Fakulteta, ili kombinovano) bićete blagovremeno obavešteni na predavanjima, posredstvom mailing liste (koja će biti formirana kada se završi prijava predmeta za prolećni semestar) i MS Teams platforme.

Posle svakog od ova dva bloka organizuje se kolokvijum u vidu testa od 10 pitanja gde se proveravaju osnovna znanja vezana za predavane programske pakete.

U školskoj 2020-2021 organizacija kolokvijuma biće usklađena sa preporukama rukovodstva Fakulteta i Univerziteta.

Treći deo kursa se odnosi na osnove simulacije u telekomunikacijama. Na dva dvočasa predavanja biće prikazani primeri nešto složenijih skriptova i funkcija koje prati gradivo iz Telekomunikacija 1. Na laboratorijskoj vežbi studenti treba samostalno da urade neke od primera i da iskoriste primere sa časova predavanja.
Na kraju ovog bloka, studenti samostalno rade jedan zadatak (radi se na računaru) u okviru kog treba da realizuju jednostavnu simulaciju prema zadatom modelu.

Formiranje ocene

Praktikum se sastoji od tri celine i može se položiti polaganjem dva kolokvijuma M i L u formi testa koji se organizuju u toku semestra i izradom jednog zadatka Z (kolokvijuma u formi izrade zadatka – pisanja koda).

U školskoj 2020-2021 organizacija kolokvijuma biće usklađena sa preporukama rukovodstva Fakulteta i Univerziteta.

Da bi se na ovaj način položio praktikum, potrebno je na kolokvijumima M i L sakupiti više od 50% poena i više od 25% poena na trećem delu Z.
Ukupan broj poena se formira kao 5*M+3*L+Z, gde je:

  • M-broj ostvarenih poena na kolokvijumu iz MATLAB-a (maksimalno 10),
  • L-broj ostvarenih poena na kolokvijumu iz LabVIEW-a (maksimalno 10),
  • Z-broj ostvarenih poena na zadatku  (maksimalno 20).

Da bi se položio ispit, potrebno je ukupno ostvariti najmanje 51% poena.

Kolokvijumi M i L su u formi testa koji se sastoji od 10 pitanja. Svako pitanje ima nekoliko ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan.

Test se radi na računaru. Test traje 20 minuta. Tačan odgovor se boduje sa +1 a netačan sa -0.2 poena. Student može da zaokruži „ne znam tačan odgovor“, što ne donosi negativne poene. Na kraju testa, na ekranu se ispisuje broj poena.

Login

Prijava na mailing liste